Неделя 04, Юни 2023г.

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„Професор д-р Асен Златаров“

 

 

СТРАТЕГИЯ

за развитие на

ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Хасково

(2016 – 2020 г.)

 

 

 

Приета от педагогическия съвет с решение, отразено в протокол  2/29.09.2016 г., актуализирана с решения на педагогическия съвет, отразени в протокол № 2/29.09.2017 г. и протокол № 1/10.10.2018 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Обхват на стратегията…………………………………….......................стр.1

Нормативна база…………………………………….................................. стр. 1

Общи положения………………………………………............................. стр. 2

Визия……………………………………………………….......................... стр. 5

Мисия…………………………………………………………..................... стр. 6

Анализ на състоянието…………………………………….….................. стр. 7

SWOT анализ…………………………………………………………...... стр. 11

Стратегически цели…………………………………................................ стр. 13

Дейности…………………………………………………………………… стр. 14

План на дейностите ……………………………………………….......... стр. 18

Финансиране……………………………………………............................ стр. 25

Заключение………………………………………....................................... стр. 25

 

 

 

ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА

 

 • Ученици;
 • Учители;
 • Възпитатели;
 • Психолог;
 • Директор;
 • Заместник-директори;
 • Административен персонал;
 • Друг непедагогически персонал;
 • Родители;
 • Социални партньори.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

 

Настоящата Стратегия за развитие на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково е базирана на следните актове и документи:

 • Стратегия „Европа 2020”;
 • Конвенция на ООН за правата на детето;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО;
 • Закон за закрила на детето;
 • Национална стратегия и План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката /2014-2020/;
 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/;
 • Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
 • Регионални приоритети на средното образование – чл. 196. ЗПУО;
 • Общински политики в средното образование – чл.197 от ЗПУО;
 • Общински план за развитие на Община Хасково 2014-2020 година.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково е училище с голям авторитет и богата традиция. За да отговори на предизвикателствата на съвременните условия, то се развива в съзвучие с изискванията, които модерното гражданско общество поставя пред образованието в България, в Европейския съюз и в глобален мащаб.

Приоритет в политиката на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково е формирането у учениците на компетености, които да са на нивото на съвременните очаквания, заложени в европейските и национални стратегически документи: Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020 г.), Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката (2014 – 2020 г.), Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“.

Определяйки своята стратегия, ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” се базира на основните принципи, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование, с акцент върху:

 • Качествено образование чрез формирането и развитието на компетентностите на учениците в областта на чуждите езици и в другите области на познанието;
 • Развиване на способностите на учениците да прилагат знанията си на практика;
 • Подобряване на осигуреността с учебно-технически средства за повишаване ефективността на образователния процес;
 • Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за по-голяма ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на използването на иновативни методи, които са научно обосновани и утвърдени?
 • Подпомагане личностното развитие на учениците като интелигентни, креативни, отговорни и критично мислещи млади хора, притежаващи предприемачески дух, способни сами да прилагат наученото на практика;
 • Превръщане на училището в привлекателно място за учениците, където те учат с желание и намират подкрепа за развитието на своите способности;
 • Формиране на силна и активна училищна общност, в която учители, ученици, родители и ръководство са добри партньори в реализацията на общите цели;
 • Засилване на етичното и гражданското възпитание на учениците за преодоляване на предразсъдъците, формиране на гражданско самосъзнание, на дух на толерантност към различията и на родолюбиви нагласи.

ВИЗИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

 

Опирайки се на традициите, утвърдили гимназията сред водещите в областта на чуждоезиковото обучение, ще продължим да я развиваме като модерно, конкурентоспособно и привлекателно училище, даващо качествено образование, предоставящо възможност за пълноценна реализация на учениците, изграждащо у тях способност да отговорят на предизвикателствата на своето време.

 

МИСИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

 

ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” ще се стреми да гарантира на всеки свой възпитаник възможността да получи първокласна езикова подготовка, знания и умения по всички учебни дисциплини, разнообразни извънкласни форми на обучение. Ще работи за изграждането на личности с развито гражданско съзнание и поведение, критично мислене, свободен и новаторски дух. Ние виждаме в образованието най-сигурната инвестиция, която може да се развива и надгражда цял живот, и смятаме, че сме длъжни да възпитаме това убеждение и в своите ученици.

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

 

 1. План-прием и учебен план, реализация.

В почти 46-годишната си история ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” затвърди своя авторитет на училище, което осигурява отлична подготовка по чужди езици в паралелки с чуждоезиков профил, както следва: немски с английски език – 2 паралелки; английски с немски, английски с френски, английски с руски, английски с испански и испански с английски език – по 1 паралелка. Учениците в профил „Немски с английски език“ получават възможността за придобиване на немска езикова диплома DSD ІІ. През последните години интересът на кандидатстващите в тези паралелки се възвръща на нивото от преди десетилетие. Голям е напливът на желаещи към паралелките с първи профилиращ предмет английски език. От няколко години е въведено обучение на испански език като първи и втори профилиращ предмет. Добрите резултати от олимпиади и състезания по испански език, в които участват учениците от гимназията, дават увереност, че и към паралелките с изучаване на испански език като първи профилиращ чужд език се очаква все по-голям интерес от кандидатстващите.

Билингвално обучение в ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” се провежда по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика, психология, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия.

В момента в гимназията учат 880 ученици, което в условията на делегиран бюджет осигурява възможност за нормално функциониране на училището и за провеждането на качествен образователно-възпитателен процес, но ограничава възможностите за инвестиции в подобряването на учебната среда. Брой на учениците през последните години:

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2018-2019

884

35

2017-2018

880

35

2016-2017

889

35

2015-2016

898

35

2014-2015

897

35

2013-2014

886

35

2012-2013

879

35

През последните две години се наблюдава постоянно движение на учениците, което се дължи на факта, че ученици, които са приети в 8. клас, в 9. и в 10. клас се преместват в друго училище в по-голям град заради смяна на местоживеенето на родителите или заминават за чужбина със своите родители. Увеличава се делът на вторите.

В гимназията учениците се приемат по реда на държавния план-прием, като през последните години той се осъществява изцяло, а средният бал на приетите ученици показва стабилност на високи нива.

Учебна година

Планиран брой приети ученици

Приети ученици

2018-2019

182

185

2017-2018

182

182

2016-2017

182

182

2015-2016

182

181

2014-2015

182

182

2013-2014

182

187

2012-2013

182

182

 

Добри са резултатите на учениците от ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” в националните олимпиади и националните състезания по чужди езици и по другите учебни дисциплини. През изминалата учебна година един ученик е класиран на националната олимпиада по немски език. Ученици са класирани на националната олимпиада по испански език. На национален кръг на олимпиадата по английски език са класирани четирима ученици. На национален кръг по астрономия е класиран един ученик.

Голям брой наши ученици са включени в националната програма „Национални олимпиади и състезания“.

Реализацията на завършилите гимназията през учебната 2016/2017 г. показва следните тенденции. От 180 зрелостници 144 са приети в български висши учебни заведения. 26 учат в чужбина. 10 или не са приети, или не са кандидатствали.

В голямата си част зрелостниците, завършващи гимназията, избират да останат да учат в България.

Предстои изследване на степента на удовлетвореност на учениците и родителите от качеството на обучението и от разпределението на учебното време за изучаваните учебни предмети в учебния план. Подобно изследване и анализ на реализацията на зрелостниците са необходимите маркери за определяне на качеството на образование в институцията.

 1. Кадрова осигуреност.

Кадровата осигуреност в гимназията е много добра. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал през последните учебни години се разпределят по следния начин:

 

Година

Непедагогически

Педагогически

Образователна степен

Квалификация

2018-2019

21

66

Магистър - 64

Бакалавър - 2

І ПКС – 4

ІІ ПКС – 10

ІІІ ПКС – 8

ІV ПКС – 11

V ПКС - 15

2016-2017

22

68

Магистър - 66

Бакалавър - 2

І ПКС – 3

ІІ ПКС – 12

ІІІ ПКС – 7

ІV ПКС – 8

V ПКС - 12

2015-2016

22

67

Магистър - 65

Бакалавър - 2

І ПКС – 2

ІІ ПКС – 12

ІІІ ПКС – 7

ІV ПКС – 7

V ПКС - 10

2014-2015

23

69

Магистър - 67

Бакалавър - 2

І ПКС – 1

ІІ ПКС – 12

ІІІ ПКС – 7

ІV ПКС – 7

V ПКС - 11

2013-2014

25

70

Магистър - 68

Бакалавър - 2

І ПКС –3

ІІ ПКС – 12

ІІІ ПКС – 7

ІV ПКС – 6

V ПКС - 10

2012-2013

25

71

Магистър - 70

Бакалавър - 1

І ПКС – 2

ІІ ПКС – 11

ІІІ ПКС – 6

ІV ПКС – 8

V ПКС - 10

 

Отчетлива е тенденцията на увеличаване на броя на педагогическите специалисти с придобита ПКС – през 2017 г. те са 42, а през 2018 г. - 48. Риск за кадровата осигуреност в бъдеще е фактът, че немалка част от работещите в институцията ще придобият възраст и стаж за пенсия.

 1. Материално-технически база.

3.1. Училище.

Сградата на училището е на четири етажа. Санирана е през 2014 г. Разполага с 35 учебни зали, 2 компютърни кабинета, английски, немски и френски езиков център, географски център и два малки кабинета за обучение по групи, библиотека, физкултурен салон, кабинет на психолога, административни помещения и спортна площадка за минифутбол и баскетбол. От учебната 2017/2018 г. училището изцяло се отоплява на газ. Изградено е евакуационно осветление в сградата. Осветителните тела в учебните стаи са в много лошо състояние. Със собствени средства е започнато тяхното подновяване.

Физкултурният салон, коридорите на първия,втория и четвъртия етаж, санитарните помещения, библиотеката, кабинетът на психолога и 29 от класните стаи са ремонтирани през последните две години и са в добро състояние. Голяма е нуждата от закупуване на щори и шкафчета за учебните стаи, както и осигуряването им с презентационна техника. Центровете за чуждоезиково обучение се нуждаят от допълнително оборудване. Разполагат с учебна литература, но модерната учебна техника не е достатъчна. Двата компютърни кабинета са оборудвани с терминални станции и често това затруднява обучението на учениците. Кабинетите по химия, физика и биология се използват като класни стаи. Оборудването в тях не е достатъчно. Наличната учебна техника е много остаряла и почти не се използва в процеса на обучението. През учебната 2016/2017 г. и 2017/2018 г. беше изградена нова интернет мрежа с повишена сигурност, закупени бяха 27 лаптопа, 11 мултимедийни проектора и 3 електронни дъски. Интернет достъпът вече е възможен в класните стаи и интернет може да се използва за целите на обучението.

Преди началото на учебната 2016/2017 г. беше извършен ремонт на оградата на двора на училището. Поставени бяха външни охранителни камери, чрез които се наблюдават всички зони в района на училището. Дежурният охранител вече има визуален контрол върху цялата територия на училището и може да следи за реда в целия район на гимназията.

3.2. Общежитие.

Към училището има общежитие. В него през учебната 2018/2019 г. са настанени 142 деца, от които половината са възпитаници на гимназията, а останалите са ученици от професионални гимназии в града.

Материалната база на общежитието е в незадоволително състояние. Кабинетите за самоподготовка и занимания по интереси са неизползваеми. Санитарните помещения са общи, на етажа. Направен им е частичен ремонт, но се нуждаят от допълнителни подобрения. Част от дограмата на сградата е подменена, но има стара дограма - и вътрешна, и външна,  която е в много лошо състояние. Ежегодно с наличните и доста ограничени ресурси от бюджета се ремонтират стаите за живеене, но като цяло състоянието им не отговаря напълно на съвременниите изисквания. Отоплението е на дизелово гориво. През последните две години бяха закупени нови мебели за стаите на учениците, ремонтирани бяха 50 стаи за настаняване, беше направен основен ремонт на котела на парното помещение и на водоводния бойлер. В 5 стаи бяха изградени самостоятелни санитарни помещения. Въпреки това като цяло състоянието на материалната база продължава да е незадоволително, което води до отлив на ученици, като броят им намалява.

 1. Настоятелство, ученическо самоуправление и извънкласни дейности.

Дейността на гимназията се подпомага от Училищно настоятелство, има действащ Ученически съвет, в който участват представители от всички класове, избрани от самите ученици; предлагат се възможности на учениците за включване в извънкласни дейности и мероприятия – ежегодно се провеждат Хелоуин и Фашинг, училищни концерти; учениците участват и постигат високи резултати в различни състезания и олимпиади, най-вече по чужди езици. Екипът на гимназията работи по реализацията на редица проекти по национални и европейски програми.

За подобряване на организацията на учебния процес и повишаване качеството на учебно-възпитателната работа са предприети редица мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотивирането им за активно участие в обучението и училищния живот, за подобряване на дисциплината и на цялостната дейност по организацията на учебния процес, превантивни мерки за недопускане на прояви на насилие и агресия, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопущене, ритуализация на училищния живот, привличане на родителите като партньори и др.

SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

1.Много добро образователно-квалификационно равнище на педагогическите специалисти.

2. Мотивация на учителите да поддържат и повишават квалификацията си.

3.Традиции в езиковото обучение, добри постижения в общообразователната подготовка.

4. Отлични и много добри резултати от Държавните зрелостни

изпити, външните оценявания, конкурси, олимпиади и др.

5.Много добра реализация на учениците във висшите училища в България и чужбина.

6. Едносменен режим на работа.

7.Много добри възможности за извънкласни и свободноизбираеми дейности.

8.Много добри възможности за отлично ниво на овладяване на минимум два чужди езика.

9.Запазване реномето на гимназията като водещо училище в града и областта.

10. Утвърдени традиции и много добри постижения по определени спортове: баскетбол, волейбол, тенис на маса, лека атлетика, шах и др.

11.Добре работещи Училищно настоятелство и Ученически съвет, успешни дейности по ученическо

самоуправление.

1.Държавна политика за развитие на педагогическите кадри. Увеличен ресурс за квалификация.  

2.Държавен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите.

3. Признаване на знанията и уменията на учениците по чужди езици в страните от ЕС.

4. Държавен стандарт за учебния план, който дава повече възможности за избор на трети и четвърти профилиращ предмет.

5. Държавен стандарт за профилираната подготовка, който определя очакваните резултати за развитие на ключовите компетентности на учениците.

6.Финансиране по програми и проекти за

повишаване на квалификацията на учителите и за подобряване на материално-техническата беза.

7.Практическа насоченост, иновативност, креативност и иновативни методи и форми в обучението за повишаване на качеството му и на мотивацията на учениците.

8. Сътрудничество между всички участници в училищната общност за постигане на стратегическите цели на институцията.

9.Международно сътрудничество, езикови практики и обмен на ученици и преподаватели.

10.Финансова децентрализация, делегирани бюджети, финансиране чрез единен разходен стандарт.

11. Привличане на преподаватели и доброволци от Испания, САЩ и Германия за усъвършенстване на езиковото обучение.

СЛАБИ СТРАНИ

ЗАПЛАХИ (РИСКОВЕ)

1.Недостатъчна осигуреност с учебно-технически средства.

2. Липса на добра вътрешна интернет мрежа.

3. Слаба заинтересованост на част от учителите от използването на иновациите в образованието.

4. Инцидентно използване на проектнобазирано обучение и интерактивни методи на преподаване и учене.

5. Намаляваща мотивация на учениците към учебната работа.

6. Пропуски в реда по опазването на материално-техническата база.

7. Закъснения на учениците за учебен час. Голям брой отсъствия.

8. В недостатъчна степен се използват възможностите за привличане на родителите като партньори в училищните дейности.

9. Липса на специализирани кабинети по общообразователните предмети.

10. Недостатъчна степен на споделяне на практиките и обмяна на опит от страна на учителите

11. Недостатъчна база за обучението по физическо възпитание и спорт.

12. Липса на добра екипност между всички възпитатели в общежитието.

13. Липса на нормативна база за длъжността „Възпитател“ в общежитие.

1. Осигуряване с педагогически специалисти, които са на високо професионално ниво, с оглед на предстоящото навършване на пенсионна възраст и стаж на част от работещите в гимназията специалисти.

2. Липса на средства за подобряване на материално-техническата база.

3. Липса на мотивация за въвеждане на иновациите в обучението.

4. Липса на сграден фонд за осигуряване на необходимата учебна среда съобразно държавните стандарти.

5. Засилване на демотивацията у учениците.

6. Липса на сътрудничество между всички участници в училищната общност.

7. Напускане на училището поради несправяне с учебния материал и липса на мотивация у учениците.

8. Спад на удовлетвореността от качеството на образованието сред ученици и родители.

9. Липса на активност по отношение на участието в европейски и национални програми и проекти.

10. Спад на броя на учениците в общежитията и закриване на групи.

11. Внезапно възникнала нужда от спешни и скъпи ремонти на материалната база.

 

 

Стратегически цели

 

 1. Утвърждаване на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково като водещо иновативно езиково училище с висок регионален, национален и международен авторитет.
 2. Осигуряване на качествена езикова и общообразователна подготовка в съответствие с държавните образователни стандарти и стандартите за качество на европейското образование.
 3. Развитие и модернизация на материално-техническата база и създаване на условия за качествена учебна дейност и повишаване на привлекателността на училището.
 4. Подготовка за кандидатстване за иновативно училище чрез разработване на проект за иновативно училище, внедряване на ефективен мениджмънт, постепенно въвеждане на иновативните методи на преподаване и учене и на съвременните технологии в образователната среда, изготвяне на иновативни учебни планове и програми.
 5. Осигуряване на необходимия кадрови потенциал и усъвършенстване на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическите кадри съобразно целите на гимназията и променящите се условия в съвременното образование.
 6. Поддържане на позитивна и устойчива учебна среда с ефективни средства за превенция на насилието и отпадането на учениците, за формирането на здравна култура и екологично поведение, съобразени с целите на иновативното училище.
 7. Насърчаване на националното и международното сътрудничество с партньорски организации в сферата на образованието, участие в европейски международни проекти за споделяне и прилагане на добри иновативни практики.

ДЕЙНОСТИ:

 

по първа СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Утвърждаване на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково като водещо иновативно езиково училище с висок регионален, национален  и международен авторитет.

 1. Осигуряване на образователен процес, който да е насочен към развиване на индивидуалните потребности и способностите на всеки ученик, насърчаващ ученическата самостоятелност, активност, креативност и отговорност.
 2. Достигане на високи резултати в обучението по чужди езици - английски, немски, испански, френски и руски език. Придобиване на сертификати за владеене на чужд език, които позволяват кандидатстване в европейски университети.
 3. Повишаване на степента на удодовлетвореност на учениците от качеството на образованието по всички учебни предмети.
 4. Повишаване на сигурността на учениците в училището.
 5. Подобряване на осигуреността с учебно-технически средства.
 6. Разширяване на възможностите при определяне на трети или четвърти профилиращ предмет с цел предоставяне на учениците на избор и подготовка за кандидатстване във висшите училища.

по втора СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Осигуряване на качествена езикова, компютърна и общообразователна подготовка в съответствие с държавните образователни стандарти и стандартите за качество на европейското образование.

 1. Осигуряване на високо качество на образователния процес чрез въвеждане на иновативни практики в обучението по всички учебни предмети.
 2. Ефективно използване на технологиите в чуждоезиковото обучение.
 3. Осигуряване на възможност за използване на съвременните технологии в образователния процес.
 4. Стабилизиране и развиване на контактите и дейностите по споразуменията за сътрудничество с испанското правителство, фондация „Фулбрайт“ и за придобиването на немска езикова диплома.
 5. Въвеждане на облачни ИКТ технологии и платформи за обучение и за обмен на информация за нуждите на образователния процес.
 6. Осигуряване на лесен достъп до необходимата техника и до електронни образователни ресурси.
 7. Засилване на проектнобазираното обучение.
 8. Подобряване на планирането и мониторинга на учебната дейност и въвеждане на ефективна система за оценяване на качеството.

по трета СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Развитие и модернизация на материално-техническата база и създаване на условия за качествена учебна дейност и повишаване на привлекателността на училището.

 1. Ремонт на класни стаи, кабинети и спортни площадки и оборудването им с необходимите средства за ефективно практически ориентирано обучение.
 2. Подновяване на вътрешната интернет мрежа в училището с цел осигуряване на достъп до интернет във всяка класна стая и във всеки кабинет.
 3. Частично въвеждане на кабинетна система.
 4. Цялостно подобряване на училищната инфраструктура – двор, подстъпи към училището, отопление и вентилация.
 5. Подобряване на материалната база на общежитието.

по четвърта СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Подготовка за кандидатстване за иновативно училище чрез разработване на проект за иновативно училище, внедряване на ефективен мениджмънт, постепенно въвеждане на иновативните методи на преподаване и учене и на съвременните технологии в образователната среда, изготвяне на иновативни учебни планове и програми.

 1. Въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене.
 2. Изграждане на училищни професионални учебни общности.
 3. Изготвяне на проект за иновативно училище.
 4. Иновативна квалификация на учителите и сътрудничество между тях.
 5. Разработване на иновативни учебни планове и програми.
 6. Въвеждане на иновативни елементи в училищния мениджмънт.

по пета СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Осигуряване на необходимия кадрови потенциал и усъвършенстване на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическите кадри съобразно целите на гимназията и променящите се условия в съвременното образование.

 1. Въвеждане на система за наставничество на новоназначените учители с малък професионален опит.
 2. Осигуряване на висококвалифицирани специалисти за свободните работни места.
 3. Изготвяне и реализиране на план за квалификация на педагогическите специалисти.
 4. Приоритетно осигуряване на участието на всички педагогически специалисти в квалификационни форми за усъвършенстване на процеса на обучение и въвеждането на иновативни педагогически практики.
 5. Включване на педагогически специалисти в европейски програми за квалификация и обяна на опит.
 6. Провеждане на ефективна вътрешноквалификационна дейност.

по шеста СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Поддържане на позитивна и устойчива учебна среда с ефективни средства за превенция на насилието и отпадането на ученици, за формирането на здравна култура и екологично поведение, съобразени с целите на иновативното училище.

 1. Изготвяне на Етичен кодекс на училищната общност.
 2. Изготвяне на правила за използването на ИКТ в обучението и в училище.
 3. Изготвяне и реализация на програма за превенция от насилие и тормоз в училище.
 4. Изготвяне и реализация на програма за предотвратяване на ранното напускане на училище.
 5. Изготвяне и реализация на програма за работа с даровити деца и деца от уязвими групи.
 6. Осигуряване на ефективна обща подкрепа за личностно развитие на учениците.
 7. Засилване на дейността на Ученическия съвет и гарантиране участието му в обсъждането на решенията за развитието на училището.
 8. Възстановяване на училищния хор „Лира“ и развиване на активна извънкласна дейност.

 

по седма СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Насърчаване на националното и международното сътрудничество с партньорски организации в сферата на образованието, участие в европейски международни проекти за споделяне и прилагане на добри иновативни практики.

 1. Активно участие в проекта „Твоят час“ и създаване на ефективен училищен мениджмънт на дейностите.
 2. Създаване на училищен екип за координиране на дейностите по участие в европейски международни проекти.
 3. Привличане на всички учители в дейностите по европейски проекти и програми и международното сътрудничество в сферата на образованието.
 4. Привличане на външни организации за партньори по проекти за финансиране на училищните дейности.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С ФИНАНСИРАНЕ

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ФИНАНСИРАНЕ

СРОК

по първа СТРАТЕГИЧЕСКА цел

1. Осигуряване на образователен процес, който да е насочен към развиване на индивидуалните потребности и способностите на всеки ученик, насърчаващ ученическата самостоятелност, активност, креативност и отговорност.

2. Достигане на високи резултати в обучението по чужди езици - английски, немски, испански, френски и руски език. Придобиване на сертификати за владеене на чужд език, които позволяват кандидатстване в европейски университети.

3. Повишаване на степента на удовлетвореност на учениците от качеството на образованието по всички учебни предмети.

4. Повишаване на сигурността на учениците в училището.

 

5. Подобряване на осигуреността с учебно-технически средства.

 

6. Разширяване на възможностите при определяне на трети или четвърти профилиращ предмет с цел предоставяне на учениците на избор и подготовка за кандидатстване във висшите училища.

 

От бюджета на училището

 

 

 

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

От настоятелството

 

 

От бюджета на училището

 

 

От бюджета на училището

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно

 

 

 

 

 

 

 

 

Края на учебната 2017/2018 г.

 

 

Месец октомври на

учебната 2016/2017 г.

 

Началото на учебната 2017/2018 г.

 

 

Месец юни на

учебната 2019/2020 г.

 

 

по втора СТРАТЕГИЧЕСКА цел

1. Осигуряване на високо качество на образователния процес чрез въвеждане на иновативни практики в обучението по всички учебни предмети.

2. Ефективно използване на технологиите в чуждоезиковото обучение.

 

3. Осигуряване на възможност за използване на съвременните технологии в образователния процес.

 

4. Стабилизиране и развиване на контактите и дейностите по споразуменията за сътрудничество с испанското правителство, комисия „Фулбрайт“ и за придобиването на немска езикова диплома.

5. Въвеждане на облачни ИКТ технологии и платформи за обучение за обмен на информация за нуждите на образователния процес.

6. Осигуряване на лесен достъп до необходимата техника и до електронни образователни ресурси.

7. Засилване на проектнобазираното обучение.

 

8. Подобряване на планирането и мониторинга на учебната дейност и въвеждане на ефективна система за оценяване на качеството.

 

От бюджета на училището

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

От бюджета на училището

 

От бюджета на училището

 

 

От бюджета на училището

Постоянен

 

 

 

 

От началото на учебната 2017/2018 г.

 

 

 

Началото на

учебната 2017/2018 г.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

 

От началото на учебната 2017/2018 г.

 

 

От началото на учебната 2017/2018 г.

 

Постоянен

 

 

 

 

Постоянен

ПО ТРЕТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Ремонт на класни стаи, кабинети и спортни площадки и оборудването им с необходимите средства за ефективно практически ориентирано обучение.

 

2. Подновяване на вътрешната интернет мрежа в училището с цел осигуряване на достъп до интернет във всяка класна стая и във всеки кабинет.

 

3. Частично въвеждане на кабинетна система.

 

 

4. Цялостно подобряване на училищната инфраструктура – двор, подстъпи към училището, отопление и вентилация.

 

 

 

5. Подобряване на материалната база на общежитието.

 

От бюджета на училището и от външни източници

 

 

От бюджета на училището и от външни източници

 

 

 

От бюджета на училището и от външни източници

 

 

От бюджета на училището и от външни източници

 

 

 

От бюджета на училището и от външни източници

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

Месец март 2017 г.

 

 

 

 

 

 

От началото на учебната 2020/2021 г.

 

 

 

Септември 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

Периодично до началото на учебната 2020/2021 г.

ПО четвърта СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене.

 

2. Изграждане на училищни професионални учебни общности.

 

3. Изготвяне на проект за иновативно училище.

 

 

4. Иновативна квалификация на учителите и сътрудничество между тях.

 

 

 

5. Разработване на иновативни учебни планове и програми.

 

6. Въвеждане на иновативни елементи в училищния мениджмънт.

 

От бюджета на училището

 

От бюджета на училището

 

 

От бюджета на училището

и от външни източници

 

 

От бюджета на училището

и от външни източници

 

 

От бюджета на училището

и от външни източници

 

От бюджета на училището

и от външни източници

 

Постоянен

 

 

 

Учебната  2018/2019 г.

 

 

 

Учебната 2017/2018 г.

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

От юни 2019 г.

 

 

 

До м. юни 2019 г.

ПО пета СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Въвеждане на система за наставничество на новоназначените учители с малък професионален опит.

 

2. Осигуряване на висококвалифицирани специалисти за свободните работни места.

 

3. Изготвяне на реализиране на план за квалификация на педагогическите специалисти.

 

4. Приоритетно осигуряване на участието на всички педагогически специалисти в квалификационни форми за усъвършенстване на процеса на обучение и въвеждането на иновативни педагогически практики.

 

5. Включване на педагогически специалисти в европейски програми за квалификация и обяна на опит.

 

6. Провеждане на ефективна вътрешноквалификационна дейност.

 

От бюджета на училището

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

 

 

 

 

 

От външно финансиране

 

 

 

 

От бюджета на училището

 

От началото на учебната 2017/2018 г.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

Ежегодно

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

Постоянен

ПО шеста СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Изготвяне на Етичен кодекс на училищната общност.

2. Изготвяне на правила за използването на ИКТ в обучението и в училище.

 

3. Изготвяне и реализация на програма за превенция от насилие и тормоз в училище.

 

4. Изготвяне и реализация на програма за предотвратяване на ранното напускане на училище.

 

5. Изготвяне и реализация на програма за работа с даровити деца и деца от уязвими групи.

 

6. Осигуряване на ефективна обща подкрепа за личностно развитие на учениците.

 

7. Засилване на дейността на Ученическия съвет и гарантиране участието му в обсъждането на решенията за развитието на училището.

 

8. Възстановяване на училищния хор „Лира“ и развиване на активна извънкласна дейност.

 

От бюджета на училището

От бюджета на училището

 

От бюджета на училището

 

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

 

 

От бюджета на училището

 

Ноември 2016 г.

 

Февруари 2017 г.

 

 

Ноември 2016 г. – постоянен

 

 

 

Ноември 2016 г. – постоянен

 

 

 

 

Ноември 2016 г. – постоянен

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

Ноември 2016 г. – постоянен

 

 

 

 

 

Ноември 2016 г. – постоянен

 

 

ПО седма СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Активно участие в проекта „Твоят час“ и създаване на ефективен училищен мениджмънт на дейностите.

 

2. Създаване на училищен екип за координиране на дейностите по участие в европейски международни проекти.

 

 

3. Привличане на всички учители в дейностите по европейски проекти и програми и международното сътрудничество в сферата на образованието.

4. Привличане на външни организации за партньори по проекти за финансиране на училищните дейности.

От бюджета на училището и от външно финансиране

 

От бюджета на училището и от външно финансиране

 

 

 

От бюджета на училището и от външно финансиране

 

 

 

Външно финансиране

Септември 2016 – Септември 2018 г.

 

 

Октомври 2016 г.

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

 

От ноември 2016 г. – постоянен.

 

ФИНАСОВИ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Дейностите, включени в настоящата Стратегия, ще се осигурят от делегирания бюджет на институцията; целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити; собствени средства от дарения; средства от проекти и програми, финансирани от ЕС; програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството; средства от училищното настоятелство и други източници.

 

 

Настоящата Стратегия за развитие на ЕГ „пРОФ. Д-Р аСЕН зЛАТАРОВ“ – ХАСКОВО  е разработена на основание чл. 263, ал. 1 и чл. 269, ал. 1 от ЗПУО и се основава на принципите и насоките на закона и спецификата на училището.

Стратегията за развитие на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково 2016-2020 г. е приета на Заседание на педагогически съвет с решение, отразено в протокол  2/29.09.2016 г., актуализирана е с решение на педагогическия съвет, отразено в протокол № 2/29.09.2017 г. и протокол № 1/10.10.2018 г.

 

Стратегията за развитие подлежи ежегодно на актуализиране.

Сподели: