Неделя 04, Юни 2023г.

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Раздел І. Деца и ученици

 

Чл. 37. Учениците в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ са равностойни участници в учебно-възпитателната дейност, активни членове на училищната общност, които споделят общите за нея права, задължения и отговорности.

Чл. 38. (1) Учениците, имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите, във факултативните учебни часове и в часовете за спортни дейности; 
 4. да ползват библиотечно - информационно обслужване; 
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
 7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия; 
 8. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности; 
 9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове; 
 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност; 
 11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността; 
 12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 13. да получават от учителите консултации - включително и учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение;
 14. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
 15. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си;
 16. в свободното от учебни занятия време да получават психологически консултации от училищния психолог;
 17. да получават стипендия при условия и по ред, определени с Постановление на Министерския съвет;
 18. да участват чрез свои представители в работата на педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и санкциониране на ученици чрез представляващия ги орган - Ученическия съвет;
 19. да участват, включително с присъствието на родител, при решаването на въпроси, засягащи техните права и интереси;
 20. да участват в извънучилищни мероприятия, в проекти или извънучилищни образователни дейности със съгласието на родителите, а в учебно време след разрешение на директора на основание подадено заявление преди провеждането на съответната инициатива и представен документ, удостоверяващ времето, мястото и ръководителя на провеждането ?;
 21. да бъдат освобождавани по време на час по здравословни причини за преглед от медицинското лице в училище или преглед в друго здравно заведение /след потвърждение от родител/;
 22. да се освобождават от участие в учебните занятия по физическо възпитание и спорт при доказана медицинска необходимост след представяне на съответния документ, регламентиран в нормативен акт на Министерството на здравеопазването; освободените ученици присъстват в часовете по физическо възпитание и спорт, като за тях се организират подходящи за здравословното им състояние дейности.

Чл. 39. Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания по интереси и да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина – за дневна форма на обучение;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции на гимназията;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите членове на училищната общност, както и да не прилагат физическо и психическо насилие и тормоз;
 4. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, райски газ, електронни цигари, вейпове, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки; 
 5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 6. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 7. да спазват правилника за дейността на институцията;
 8. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 9. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището, да не изхвърлят отпадъци в класните стаи, в коридорите и в училищния двор;
 10. да не извършват противообществени прояви;
 11. да не напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време;
 12. да не използват мобилни устройства по време на учебните часове без разрешението на учителя;
 13. при влизане в час да оставят мобилните си устройства на определените за това места;
 14. да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за началото на всеки определен час учениците се известяват с подходящ звуков сигнал;
 15. на официални за училището мероприятия да се явяват с ученическа униформа;
 16.  да се явяват в училище с облекло, което е съобразено с вида на институцията, възрастта на ученика и е подходящо за учебна дейност;
 17. да посещават училище във вид, който съответства на положението им на ученици и на добрите нрави:
 • момичетата да не са облечени с предизвикателно облекло, което не е подходящо за институцията и за възрастта им, да не носят забрадки, силен грим, пиърсинг и татуировки на видими части от тялото и спортни екипи (освен в учебните часове по физическо възпитание и спорт);
 • момчетата да не са облечени с предизвикателно облекло, което не е подходящо за институцията и за възрастта им, блузи и фланелки с вулгарни или расистки надписи или изображения и спортни екипи (освен в учебните часове по физическо възпитание и спорт);
 1. 18при поискване да представят лични карти при влизане в училище;

да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час;

     19.да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя и да не създават пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;

    20.при отсъствия по уважителни причини да уведомяват класния си ръководител в деня на започване на отсъствието за срока и причините за отсъствието;

    21.при завръщане на учебни занятия след отсъствие в тридневен срок да представят на класния си ръководител документ, удостоверяващ уважителните причини за отсъствието, подписан от родител, а при представяне на медицински документ, той да бъде заверен от училищното медицинско лице; 

  22.да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет;

   23.когато са отстранени от час, учениците са длъжни да останат в училищната сграда за възпитателна дейност под ръководството на психолога;

  24.да върнат книгите от училищната библиотека, учебните помагала и техническите средства, получени от училището, след приключването на съответната учебна година;

  25.да възстановят стойността на книгата, учебното помагало или на техническото средство, ако при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от негова страна, те са негодни за ползване.

 1. да спазват етичния кодекс на паралелката и училището

Чл. 40. При установена кражба от ученик на същия се налага санкция по чл. 199, от ЗПУО. 

Раздел ІІІ. Санкции на учениците и мерки  за преодоляване на проблемното поведение.

 

Чл. 48. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище (само при еднакви учебни планове, по които се обучават учениците в паралелката);
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище;
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час. На отстранените ученици се отбелязва отсъствие по неуважителни причини, а наложената мярка се документира в електронния дневник на класа. Отстранените ученици нямат право да напускат сградата на училището. Учителят, който ги е отстранил от часа, ги изпраща при училищния психолог, който провежда с тях възпитателна работа за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение. След приключване на учебния час учителят, отстранил ученика, се информира дали ученикът се е явил при психолога, и при неизпълнение информира класния ръководител, който от своя страна информира директора; директорът писмено уведомява родителя, че на ученика ще бъде наложена санкция по ал.1.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които противоречат на добрите нрави и са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което директорът уведомява родителя по телефона или чрез имейл. За времето на отстраняването на ученика се поставят отсъствия по неуважителни причини.

(4) При налагане на мерките по ал.2 и ал.3 родителят се явява за разговор в училище и подписва декларация, че ще вземе мерки за преодоляване на проблемното поведение на детето си.

(5) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, като видът на дейностите за обща подкрепа се определят от координатора за осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училището съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя.

(6) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, класният ръководител и/или психологът в училището осъществяват връзка и сътрудничество между училището, семейството и обкръжението на учениците.

(7) Ученик, който по време на обявена извънредна епидемиологична обстановка отказва да изпълни задължителните санитарни мерки, се отстранява от учебните занятия за деня, като със заповед на директора му се определят мерки за индивидуална подкрепа.

Чл. 49. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(4) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

Чл. 50. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 48, ал. 1. Мерките по чл. 48, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 48, ал. 1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 51. Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

Чл. 52. Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

Чл. 57. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 48, ал. 1 училището задължително писмено уведомява родителя, а в случаите по чл. 48, ал. 1, т. 3 - 5 и териториалните структури за закрила на детето.

(2) При уведомяването по ал. 1 се посочва извършеното от ученика нарушение и се отправя покана до родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, за участие в процедурата по налагане на санкция. 

(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от техническия секретар на училището по пощата, чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това. 

(4) В уведомлението по ал. 1 се посочват и условията, при които родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, може да участва в процедурата по налагане на санкцията.

(5) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.

(6) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето.

(7) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 6, както и в случаите, когато родителят или лицето по ал.6 не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът на училището сигнализира дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето.

 (8) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог, като родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(9) Преди налагането на санкция на ученик директорът или оправомощено от него лице в присъствието на класния ръководител провежда разговор с родител или представител на детето или лицето, което полага грижи за детето.

(10) Класният ръководител вписва проведения разговор в дневника на класа и съответното провинение за налагане на наказанието.

Чл. 58. Санкциите по чл. 48, ал. 1 по преценка на директора и педагогическия съвет могат да се налагат и за допуснати отсъствия по неуважителни причини.

 1. за допуснати повече от 5 отсъствия по неуважителни причини може да се наложи санкцията „забележка“;
 2. за допуснати повече от 10 отсъствия по неуважителни причини може да се наложи санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“;
 3. за допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини може да се наложи санкцията „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ (за ученици, навършили 16-годишна възраст).

Чл. 59. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това в рамките на деня родителя по имейл или по телефона и да обсъди с него причините за отсъствието.

(4) Броят на отсъствията на ученика се оформя ежеседмично в електронния дневник.

 

Чл. 60. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение, заверен от медицинското лице на гимназията;
 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
 3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
 4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

(3) При установяване на недействителна медицинска бележка класният ръководител информира директора и отсъствията остават неуважителни.

(4) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.

(5) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 4, за които е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието му в учебния час.

(6) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Родителят на ученика се запознава със заповедта на директора срещу подпис.

 (7) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия надвишават 25% от броя на часовете за изучаван учебен предмет през един учебен срок и не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по учебния предмет от задължителната, профилираната или от задължителноизбираемата или разширената подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

(8) Когато отсъствията на ученика по ал. 8 са по медицински причини педагогическият съвет може да предложи удължаване на учебния срок за ученика.

 

 

Сподели: