Петък 07, Октомври 2022г.

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Чл. 38. (1) Учениците, имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите, във факултативните учебни часове и в часовете за спортни дейности; 
 4. да ползват библиотечно-информационно обслужване; 
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
 7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия; 
 8. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности; 
 9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове; 
 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност; 
 11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността; 
 12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 13. да получават от учителите консултации - включително и учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение;
 14. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
 15. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си;
 16. в свободното от учебни занятия време да получават психологически консултации от училищния психолог;
 17. да получават стипендия при условия и по ред, определени с Постановление на Министерския съвет;
 18. да участват чрез свои представители в работата на педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици чрез представляващия ги орган - Ученическия съвет;
 19. да участват, включително с присъствието на родител, при решаването на въпроси, засягащи техните права и интереси;
 20. да участват в извънучилищни мероприятия, в проекти или извънучилищни образователни дейности със съгласието на родителите;
 21. да бъдат освобождавани по време на час по здравословни причини за преглед от медицинското лице в училище;
 22. да се освобождават от участие в учебните занятия по физическо възпитание и спорт при доказана медицинска необходимост след представяне на съответния документ, регламентиран в нормативен акт на Министерството на здравеопазването; освободените ученици присъстват в часовете по физическо възпитание и спорт, като за тях се организират подходящи за здравословното им състояние дейности;
 23. при липса на финансови възможности от страна на семейството да получат от училището за временно ползване техника и абонамент за достъп до интернет.

Чл. 39. Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания и да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина – за дневна форма на обучение;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции на гимназията;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите членове на училищната общност, 
 4. да не прилагат физическо и психическо насилие и тормоз, включително и кибертормоз над своите съученици;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки; 
 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 7. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 8. да спазват правилника за дейността на институцията;
 9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 10. да не предават на външни за училището лица кодовете за достъп във виртуалните класни стаи, в които участват.
 11. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището, да полагат грижи за чистотата на класните стаи, коридорите и училищния двор;
 12. да не напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време;
 13. да не използват мобилни устройства по време на учебните часове без разрешението на учителя;
 14. при влизане в час да оставят мобилните си устройства на определените за това места;
 15. да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за началото на всеки определен час учениците се известяват с биенето на първия звънец;
 16. официални за училището мероприятия да се явяват с ученическа униформа;
 17. да се явяват в училище с облекло, което включва елементи на ученическата униформа (едноцветна бяла риза или блуза и/или сако със знака на гимназията), 
 18. да посещават училище във вид, който съответства на положението им на ученици и на добрите нрави:
 •       момичетата да не носят къси поли и къси панталони, ризи и блузи с голи рамене и с дълбоки деколтета, панталони с кръпки и дупки, спортни екипи (освен в учебните часове по физическо възпитание и спорт), забрадки, силен грим, пиърсинг и  татуировки на видими части от тялото;
 •       момчетата да не носят къси панталони и панталони с кръпки или дупки и блузи с цинични или расистки надписи или изображения в цвят, несъответстващ на униформата, и спортни екипи (освен в учебните часове по физическо възпитание и спорт);
 1. 19. при поискване да представят ученически лични карти при влизане в училище;
 2. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час;
 3. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя и да не създават пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
 4. при отсъствия по уважителни причини да уведомяват класния си ръководител в деня на започване на отсъствието за срока и причините за отсъствието;
 5. при завръщане на учебни занятия след отсъствие в тридневен срок да представят на класния си ръководител документ, удостоверяващ уважителните причини за отсъствието, подписан от родител; 
 6. да спазват правилата за безопасност и етика в училищната компютърна мрежа и в интернет;
 7. когато са отстранени от час, учениците са длъжни да останат в училищната сграда за възпитателна дейност под ръководството на психолога;
 8. да върнат книгите от училищната библиотека и учебните помагала, получени от училището, след приключването на съответната учебна година;
 9. да възстановят стойността на училищна собственост, която са ползвали и/или са унищожили поради немарливост или умисъл.

Чл. 40. При установена кражба от ученик на същия се налага санкция по чл. 199, от ЗПУО. 

Чл. 41. (1) Учениците в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност.

(2) По предложение на класните ръководители, след решение на Педагогическия съвет в края на всяка учебна година при завършването на випуска на ученик/ци от 12. клас се връчва наградата „Златаровска премия - ученик на випуска“; наградата включва плакет и/или медал, грамота и парична премия.

(3) По решение на Педагогическия съвет при завършването на випуска на ученик/ци от 12. клас се връчват награди за най-добрите ученици в изучаването на чужди езици, в хуманитарната и природо-математическата област – наградите включват грамоти и парична премия. 

(4) При честването на патронния празник на гимназията по предложение на класните ръководители, след решение на Педагогическия съвет и съгласувано с Ученическия съвет ученици с големи постижения през предходната учебна година в областта на науката, обществените дейности и спорта се награждават с наградата „Ученик на годината“ – наградата включва грамота и парична премия. 

(5) Учениците могат да бъдат награждавани още за:

 1. Отличен успех.
 2. Призови места от международни, национални, регионални състезания  и олимпиади в областта на науката.
 3. Призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта.
 4. Изяви в областта на творчеството.
 5. Граждански прояви с висока морална стойност.

 

 

Сподели: