Петък 07, Октомври 2022г.

ОБЯВЯВАМ

 

Свободни места за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2022/2023 г., както следва:

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - ИСПАНСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

IX Ж КЛАС

1 МЯСТО

 

При разлика между рамковите учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

В ХI клас могат да се преместват ученици, които в училището, от което се преместват са учили по същия рамков учебен план със същите профилиращи предмети.

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място се извършва подбор.

Критерии за подбор:

  • при наличие на повече от един кандидат за свободното място се приема ученикът, който е приет по реда на държавния план-прием и е учил по същия рамков учебен план; 
  • ако има двама или повече кандидати за свободното място при равни условия по гореспоменатия критерий, се записва кандидатът, който е изучавал първия профилиращ предмет с повече учебни часове през предходните години на първия и/или на втория гимназиален етап;
  • ако след прилагането на гореспоменатите критерии има двама или повече кандидати при равни условия, записва се ученикът, за когото не е нужно провеждане на приравнителни изпити; 
  • ако след прилагането на гореспоменатите критерии има двама или повече кандидати с равни показатели, записва се кандидатът, който има по-висок общ годишен успех по учебните предмети, изучавани през годините в първи или във втори гимназиален етап до класа, в който се приема, за което се представя справка от училище.

Желаещите да се преместят в 9. клас подават заявление до директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, придружено със справка с годишните оценки от 8. клас и копие на учебния план, по който ученикът е учил в 8. клас;

Заявленията за преместване се подават в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково в срок до 20.09.2022 г.

Решението на комисията за класиране на кандидатите се обявява на 21.09.2022 г.

Сподели: