ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково

image

Родителска среща

Уважаеми родители,
На 15.02.2024 г. от 18,00 ч. онлайн чрез видеоконферентна връзка ще се проведе родителско-учителска с родителите на ученици от 8., 9., 10. и 11. клас.
Класните ръководители ще създадат видеоконферентен разговор чрез Google Meet и ще изпратят линк за включване в него само на училищните имейли на учениците от паралелката. Така Вие ще можете да се включите в родителско-учителската среща.
Теми на родителско-учителската среща:
1. Резултати от обучението по предмети през първия учебен срок.
2. Възможности за организиране и провеждане на дейности за обща подкрепа – консултации по предмета, консултации на класния ръководител, допълнителни консултации по предмет, училищни извънкласни събития – Патронен празник, Фашинг, Дни на кариерното ориентиране през месец април.
3. Провеждане на НВО в 10. клас.
4. Избор на учебни предмети за профилирана подготовка от десетокласниците.
5. Особености на личностните взаимоотношения – етични правила за поведение на училищната общност.
6. Провеждане на олимпиади и състезания.
7. Инициативност на родителите и набиране на желаещи за членове на училищното настоятелство – пререгистрация през месец април.