Събота 27, Ноември 2021г.

Уважаеми родители,

 

     Повишаването на качеството на предоставяното образование е част от цялостния процес на развитие на съвременното българско училище.

     Измерването на постигнатото качество се извършва чрез самооценяване на образователната институция. Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование в две поредни учебни  години. То се осъществява чрез дейности, процедури и критерии, определени от самото училище.

    Критериите се групират по следните области на оценяване:

  1. Управление на институцията. То включва ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, стратегии и планиране, лидерство, взаимодействие с други институции.
  2. Обучение, възпитание и социализация и резултатите от тях, като се отчитат индивидуалният напредък на всеки ученик, подкрепата на ученици със СОП и превенцията срещу отпадане.
  3. Взаимодействие в училищната общност и с всички заинтересовани страни.

   

  За тази цел има изработени критерии, показатели и инструменти за самооценяването на качеството на образование в нашето училището, както и дейности и процедури, свързани с тях.

    Участници в процеса на самооценяване са учителите, учениците, директорът, другите педагогически специалисти и родителите.

    Важен елемент и основен инструмент в процеса на самооценяване е анкетното проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и за цялостната дейност на училището. В тази връзка Ви молим да се включите в дейностите по самооценяване на институцията, като своевременно попълвате и връщате изпратените Ви анкети.

    Информираме Ви, че анкетите ще бъдат  анонимни, и Ви уверяваме, че тази дейност няма да засегне Вашите лични интереси и обучението на Вашите деца.

 

 

Работна група по самооценяването

Сподели: