Събота 27, Ноември 2021г.

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Родители

 

Чл. 61. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за връзка между училището и родителите/настойниците на учениците са електронният дневник, електронната поща и телефонен номер на един от родителите.

(3) Счита се, че родителят е уведомен, ако съобщение от страна на учителите, класния ръководител и/или ръководството е изпратено до него чрез електронния дневник и/или по електронната поща, която е дал на училището.

Чл. 62. Родителите имат следните права:

 1. периодично да получават информация от класния ръководител и от учителите за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат след предварително уведомяване с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго уговорено от двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат  изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;
 5. да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет и в училищното настоятелство и да участват в подобряването на материалната база на училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 8. да се регистрират в електронния дневник и чрез него да получават актуална информация за поведението и успеха на детето си.

Чл. 63. (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват чрез електронния дневник класния ръководител за отсъствието на ученика не по-късно от датата на започване на отсъствието;
 1. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
 2. да участват в родителските срещи;
 3. да се отнасят с уважение към учителите и да възпитават у децата си чувство на отговорност към образованието и респект към училището и учителите;
 4. да се явяват своевременно в училището след отправена покана от учител, директор или друг педагогически специалист;
 5. да се информират редовно за успеха и поведението на детето си чрез електронния дневник или по друг избран от тях начин и да отговарят на всички съобщения, изпратени от класния ръководител, от ръководството или от учител;
 6. да предоставят на класния ръководител информация, включваща имейл, телефон за връзка и настоящ адрес на лицето, което носи отговорност за ученика, и в тридневен срок да го уведомят при промяна на данните, които са предоставили;
 7. за родители, чиито деца са на общежитие - да поддържат постоянна връзка с възпитателите от общежитието към гимназията;
 8. да подкрепят мероприятията на училището, при  възможност с лично време и ресурси да подпомагат училището в неговите изяви;
 9. да полагат усилия за поддържане авторитета училището като институция; 
 10. да осигурят безопасното транспортиране на своите деца до училище;
 11. да не допускат явяването на детето си в училище във външен вид и облекло, които не съответстват на правилника и на вида на образователната институция;
 12. да възстановят материалните щети, нанесени умишлено и/или от немарливост от страна на учениците на училищната собственост.

(3) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

(4) В случай на преминаване в ОРЕС за следят за реалното присъствие на ученика в учебните часове, да му осигурят необходимите условия за работа от разстояние и редовно да се осведомяват за неговото отношение към учебната дейност. 

(5) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

Сподели: