Събота 27, Ноември 2021г.

Дейности по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

През учебната 2020/2021 г. в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково са организирани две групи за извънкласни дейности по проект "Образование за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж": група "Дигитален едуметър 2020" с 16 участници и група "Дигитален свят 2020" с 19 участници. 

Чрез обучението в групите се цели повишаване на дигиталната компетентност и ключовите дигитални умения на учениците - базови и за напреднали.

Нивото на компетентност включва следните пет области:

1. Грамотност за данни и информация

1.1. Преглеждане, търсене и филтриране на информация

1.2. Определяне на потребност от информация

1.3. Оценяване на информация

1.4. Съхраняване и извличане на информация

2. Създаване на дигитално съдържание

2.1. Разработване на съдържание

2.2. Интегриране и преработване на информация

2.3. Авторски права и лицензи

2.4. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти

2.5. Програмиране

3. Комуникация и сътрудничество

3.1. Взаимодействие чрез технологии

3.2. Споделяне на информация и съдържание

3.3. Участие в онлайн гражданско общество

3.4. Сътрудничество чрез дигитални канали

3.5. Етични указания

3.6. Управление на дигиталната идентичност

4. Решаване на проблеми

4.1. Решаване на технически проблеми

4.2. Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии

4.3. Предлагане на технологични решения на конкретен проблем

4.4. Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност

5. Информационна сигурност

5.1. Защита на устройствата

5.2. Защита на данните и дигиталната идентичност

5.3. Защита на здравето

5.4. Защита на природата

Сподели: