Сряда 23, Юни 2021г.

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГПЧЕ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Глава четвърта.

Участници в образователния процес

Раздел І. Деца и ученици

Чл. 38. (1) Ученик в ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
3. се обучава в самостоятелна или индивидуална и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Чл. 39. Учениците в ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ са равностойни участници в учебно - възпитателната дейност, активни членове на училищната общност, които споделят общите за нея права, задължения и отговорности.

Чл. 40. (1) Учениците, имат следните права:
1.    да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2.    да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3.    да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите, във факултативните учебни часове и в часовете за спортни дейности;
4.    да ползват библиотечно - информационно обслужване;
5.    да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
6.    да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
7.    да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
8.    да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;
9.    да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
10.    чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
11.    да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
12.    да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
13.    да получават от учителите консултации - включително и учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение;
14.    да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
15.    да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си;
16.    в свободното от учебни занятия време да получават психологически консултации от училищния психолог;
17.    да получават стипендия при условия и по ред, определени с Постановление №33/15.02.2013г. на Министерския съвет;
18.    да участват в работата на педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици чрез представляващия ги орган - Ученическия съвет;
19.    да участват, включително с присъствието на родител, при решаването на въпроси, засягащи техните права и интереси;
20.    да отсъстват от учебни занятия за участие в извънучилищни мероприятия, в проекти или извънучилищни образователни дейности само със съгласието на родителите и след разрешение на директора на основание подадено заявление до една седмица преди провеждането на съответната инициатива и представен документ, удостоверяващ времето на провеждането ?;
21.    да бъдат освобождавани по време на час по здравословни причини за преглед от медицинското лице в училище;
22.    да се освобождават от участие в учебните занятия по ФВС при доказана медицинска необходимост след представяне на съответния документ, регламентиран в нормативен акт на Министерството на здравеопазването; освободените ученици присъстват в часовете по ФВС, като за тях се организират подходящи за здравословното им състояние дейности;

Чл. 41. Учениците имат следните задължения:
1.    да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2.    да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции на гимназията;
3.    да зачитат правата, честта и достойнството на другите членове на училищната общност, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
4.    да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и  енергийни напитки;
5.    да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
6.    да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
7.    да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
8.    да спазват правилника за дейността на институцията;
9.    да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
10.    да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището, да не изхвърлят отпадъци в класните стаи, в коридорите и в училищния двор;
11.    да не извършват противообществени прояви;
12.    да не напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време;
13.    да не използват смартфони по време на учебните часове без разрешението на учителя;
14.    при влизане в час да оставят смартфоните си на определените за това места;
15.    да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за началото на всеки определен час учениците се известяват с биенето на първия звънец;
16.    на официални за училището мероприятия да се явяват с ученическа униформа;
17.     да се явяват в училище с облекло, което включва елементи на ученическата униформа (едноцветна бяла риза или блуза и/или сако със знака на гимназията),
18.    да посещават училище във вид, който съответства на положението им на ученици и на добрите нрави;
-    момичетата да не носят къси поли и къси панталони, ризи и блузи с голи рамене и с дълбоки деколтета, панталони с кръпки или дупки, спортни екипи, забрадки и слънчеви очила, силен грим, пиърсинг и  татуировки на видими части от тялото;
-    момчетата да не носят панталони с увиснали „дъна“, с кръпки или дупки и блузи с цинични или расистки надписи или изображения в цвят, несъответстващ на униформата, спортни екипи;
19.     да представят ученически лични карти или ученически книжки при влизане в училище;
20.    да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час;
21.    да опазват училищното имущество;
22.    да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя и да не създават пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
23.    да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина – за дневна форма на обучение;
24.    при отсъствия по уважителни причини да уведомяват в деня на започване на отсъствието класния си ръководител за срока и причините за отсъствието;
25.    при завръщане на учебни занятия след отсъствие в тридневен срок да представят на класния си ръководител документ, удостоверяващ уважителните причини за отсъствието, подписан от родител; ако е документът е медицинска бележка, да е съгласуван от медицинското лице в училище;
26.    спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет;
27.    когато са отстранени от час, учениците са длъжни да останат в училищната сграда за възпитателна дейност под ръководството на психолога;
28.    да отсъстват в не повече от 25% от часовете по един учебен предмет за учебния срок; когато отсъствията надвишават определения брой и не може да се оформи срочна оценка по предмета, учениците се явяват на изпит за оформяне на срочна и/или годишна оценка по предмета;
29.    върнат книги от училищната библиотека и учебни помагала, получени от училището, след приключването на съответната учебна година;
30.     възстановят стойността на книга или учебно помагало, ако при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от негова страна, те са негодни за ползване.
31.    Ученици, които не са посещавали учебни занятия повече от два месеца, се отписват от училище.

Чл. 41. При установена кражба от ученик, на същия се налага санкцията по чл. 199, ал. 1, т.4  от ЗПУО – преместване в друго училище, по предложение на класния ръководител.

Чл. 42 (1) Учениците в ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност.
(2) По предложение на класните ръководители, след решение на Педагогическия съвет и съгласувано с Ученическия съвет в края на всяка учебна година при завършването на випуска на ученик/ци от 12. клас се връчва наградата „Златаровска премия - ученик на випуска“; наградата включва плакет и/или медал, грамота и парична премия.
(3) При честването на патронния празник на гимназията по предложение на класните ръководители, след решение на Педагогическия съвет и съгласувано с Ученическия съвет ученици с големи постижения през предходната учебна година в областта на науката, обществените дейности и спорта се награждават с наградата „Ученик на годината“.
(4) Учениците могат да бъдат награждавани за:
1.    Отличен успех.
2.    Призови места от международни, национални, регионални състезания  и олимпиади в областта на науката.
3.    Призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта.
4.    Изяви в областта на творчеството.
5.    Граждански прояви с висока морална стойност.
(5) Директорът на училището присъжда наградите със заповед;

 

Раздел ІІ. Подкрепа за личностно развитие на учениците

Чл. 43. (1) ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.
(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и  включват:
1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;
2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;
3. партньорство с родителите;
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

Чл. 44. Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и включват:
1. при нарушение на правилника за дейността на училището от ученик обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на причините;
2. консултиране на ученика с психолог за разрешаване на възникнал проблем;
3. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
4. определяне на наставник от състава на Ученическия съвет.
5. изготвяне на план за личностна подкрепа от страна на психолога.

Чл. 45. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие в ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ се предоставя на ученици:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(2) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика.
(3) Училището осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на даровитите ученици чрез:
- допълнителни консултации по учебни предмети
- индивидуално обучение по учебни предмети;
- осигуряване на участие в олимпиади и състезания;
- включване в групи по проекти;
- включване в групи по интереси;
- поощрение с морални и материални награди;
- осигуряване на учебни помагала и материали.

Чл. 46. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.
(2) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определен ученик.
(3) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психологът. В екипа се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 47. Екипът за подкрепа за личностно развитие в  училището:
1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 48. В паралелка в училището може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности.

Чл. 49. (1) В ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ обучението на ученици със специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител, съобразно потребността на детето и ученика.
(2) Обучението на учениците в групите и паралелките по ал. 1 се осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 95 от ЗПУО.
 (3) Директорът на училището съвместно с екипа на всеки отделен ученик организира ресурси и експертиза, както от образователната институция, така и извън нея. Директорът привлича експерти за оценката на потребностите и за последващата работа с ученика от различни образователни, социални и здравни институции, по своя собствена преценка и без ограничение, вкл. от центъра за подкрепа на личностното развитие, от центъра за специална образователна подкрепа, от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, от социални услуги на територията на общината, от здравни експерти.
Чл. 50. (1) Училището разработва етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
(4) Ред за разработване и приемане на етичния кодекс:
    - в началото на учебната година - избор на трима членове на ПС за участие в комисията по изработването на Етичния кодекс
    - избор на двама членове на Настоятелството;
    - избор на двама членове на Обществения съвет;
    - избор на двама членове на Ученическия съвет;
    - определяне на комисията за изработването на Етичния кодекс със заповед на директора;
    - изработване на Етичен кодекс от утвърдената комисия;
    - запознаване със съдържанието на Кодекса и съгласуване с Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия съвет;
    - приемане на кодекса от Педагогическия съвет;
    - актуализиране на кодекса в началото на учебната година при необходимост.
(5) Етичният кодекс е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и училищно образование, съгласно чл.175 ал.1  от ЗПУО.

Раздел ІІІ. Санкции на учениците

Чл. 51. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище (само при липса на разлика в учебния план);
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час /Не се прилага за ученици със специални образователни потребности/. Отстранените ученици нямат право да напускат сградата на училището и с него се провежда възпитателна работа за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение под контрола на психолога или определен за  целта учител. След приключване на часа психологът/ учителят проверява дали ученикът се е явил на посоченото място и при неизпълнение информира класния ръководител, който е длъжен да информира родителя.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което директорът уведомява веднага родителя.
(4) При налагане на мерките по чл. 51, ал.2 и ал.3 за времето на отстраняване на ученика в дневника и в ученическата книжка се отбелязват неизвинени отсъствия.
(5) При налагане на мерките по ал.2 и ал.3 в рамките на деня родителят се явява при директора и подписва декларация, че провинението е еднократно, с което се уведомява, че при повторно провинение следва по-тежка санкция по чл. 51 (1) от този правилник.
(6) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.
(7) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

Чл. 52. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 53. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 51, ал. 1. Мерките по чл. 51, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 51, ал. 1.
(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 54. Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

Чл. 55. Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

Чл. 56. Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 57. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл. 51, ал. 3 се налага със заповед на директора.
(3) За налагане на санкциите по чл. 51, ал.1 класният ръководител и/или учител на ученика в паралелката изготвят доклад до директора и/или до педагогическия съвет.
(4) Заповедта за налагане на санкциите по чл.51 се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител; в заповедта по се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.
(5) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на регионалното управление на образованието.
(6) Заповедта по ал. 4 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.
(7) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 58. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в личния картон на ученика.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

Чл.59. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

Чл. 60. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 51, ал. 1 директорът в тридневен срок задължително писмено уведомява родителя, а в случаите по чл. 51, ал. 1, т. 3 - 5 и Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“.
(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.
(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог.
(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(5) Преди налагане на санкция по чл. 51, ал.1. класният ръководител изисква среща разговор с родителя/настойника и вписва проведения разговор в дневника на класа и съответното провинение за налагане на наказанието, като класният ръководител, родителят/настойникът и директорът се подписват в дневника.

Чл. 61. Санкциите по чл. 51, ал. 1 могат да се налагат и за допуснати отсъствия по неуважителни причини.
(1)    за повече от 5 отсъствия по неуважителни причини се налага санкцията „забележка“;
(2)    за повече от 10 отсъствия по неуважителни причини се налага санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“;
(3)    за повече от 15 отсъствия по неуважителни причини се налага санкцията „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“.
(4)    санкциите се налагат по реда на чл. 57.

Чл. 62. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини:
(1) за отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини се пише едно отсъствие;
(2) закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за 1 отсъствие.

Чл. 63. Отсъствие на ученик от учебен час по уважителни причини:
(1)    здравословни – в срок до 3 дни от деня на явяване на училище ученикът представя съответния медицински документ,  който е заверен от родител и от медицинското лице в училище с входящ номер, подпис и печат;
(2)    ако ученикът е посещавал учебни часове в дните на заболяването, отсъствията му;
(3)    участие в мероприятия и изпити:
    - участие в мероприятия – в тридневен срок преди отсъствието се подава  заявление до директора, придружено от документ за участие от съответната институция;
    - за явяване на предварителни кандидатстудентски изпити, изпити за обучение в чужбина или изпити за езикови дипломи – в срок от една седмица преди изпита се подава заявление до директора; в деня на явяване на училище ученикът представя документ от съответната институция или висше учебно заведение, удостоверяващ участието му на изпита.
(4) по семейни причини:
    - не повече от 3 учебни дни на година с уведомление на родителя/настойника до класния ръководител по образец; уведомлението се представя до 3 дни след отсъствието на ученика;
    - до 7 дни за една учебна година въз основа на писмена заявление по образец от родителя/настойника до директора; заявлението се представя до до 2 дни преди началото на отсъствията,; ученикът се освобождава с разрешение на директора, а техническият секретар уведомява класния ръководител.
(5) при установяване на недействителна медицинска бележка класният ръководител информира директора, отсъствията остават неизвинени и ученикът се наказва според Правилника за дейността на училището.
 (6) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия надвишават 25% от броя на часовете за изучаван учебен предмет през един учебен срок и не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по учебни предмета от задължителната, профилираната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.
 (7) В случаи, когато поради допуснати отсъствия в края на учебната година ученикът няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това, същият ученик повтаря класа.
(8) Отсъствията на ученици, участващи в европейски образователни програми и/или проекти се считат за уважителни; след завръщането им в училище те продължават обучението си в класа, в който са се обучавали след признаване на завършен клас, етап или степен на образование; при отсъствие до 4 месеца и при липса на документи за завършен клас, етап или степен на образование на тези ученици се насрочват изпити за оформяне на срочна оценка, след което те продължават обучението си в дневна форма на обучение.

Сподели: