Неделя 31, Май 2020г.

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На основание чл. 20. (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам заседание на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 26.01.2018 г. от 17:30 ч. в кабинета на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на директора за изпълнението на бюджета на училището за 2017 г.
  2. Обсъждане на бюджета на училището за 2018 г. и на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи и разглеждане на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
  3. Обсъждане на проект за кандидатстване за иновативно училище.

 

Моля в тридневен срок преди датата на провеждане на събранието да потвърдите присъствието си чрез имейл, изпратен на електронен адрес hpangelov@gmail.com.

 

 

С уважение,

Христо Ангелов,

Председател на Обществения съвет

на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

Сподели: