Вторник 21, Септември 2021г.

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На основание чл. 20. (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам заседание на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 11.09.2018 г. от 17:30 ч. в кабинета на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на директора за изпълнението на стратегията за развитие на училището през 2018 г.
  2. Съгласуване на училищния учебен план през учебната 2018/2019 г.
  3. Обсъждане на етичен кодекс на училищната общност през учебната 2018/2019 г. и избор на представител в комисията по етика.
  4. Разни.

 

Моля да потвърдите присъствието си чрез имейл, изпратен на електронен адрес hpangelov@gmail.com.

 

 

С уважение,

Христо Ангелов,

Председател на Обществения съвет

на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

Сподели: