Понеделник 24, Януари 2022г.

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на Обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На основание чл. 20. (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам заседание на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 11.09.2020 г. от 17:30 ч. в кабинета на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност за 2020 г. и избор на представител в Комисията по етика.
  2. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2020/2021 г.
  3. Разни.

 

 

Моля да потвърдите присъствието си чрез имейл, изпратен на електронен адрес margakol@abv.bg.

 

 

 

С уважение,

Марга Колева,

Председател на Обществения съвет

на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

Сподели: