Понеделник 24, Януари 2022г.

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на Обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На основание чл. 20. (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата отправям покана за свикване на заседание на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 19.01.2021 г. от 17:30 ч. чрез приложението Google Meet при следния дневен ред:

  1. Отчет на директора за изпълнението на бюджета за 2021 г.
  2. Становище на Обществения съвет за разпределението на бюджета за 2021 г. по дейности и размера на капиталовите разходи.
  3. Предложение на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина.
  4. Становище на обществения съвет за училищния учебен план за учебната 2021/2022 г.

 

Моля да потвърдите присъствието си чрез имейл, изпратен на електронен адрес margakol@abv.bg.

 

 

С уважение,

Марга Колева,

Председател на Обществения съвет

на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

 

Сподели: