Събота 27, Ноември 2021г.

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на Обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На основание чл. 20. (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам заседание на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 14.09.2021 г. от 17:30 ч. в кабинета на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност за 2021/2022 учебна година и избор на представител в Комисията по етика.
  2. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2021/2022 г.
  3. Разни.

 

Моля да потвърдите присъствието си чрез имейл, изпратен на електронен адрес margakol@abv.bg.

 

 

 

С уважение,

Марга Колева,председател на Обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

Сподели: