Неделя 04, Юни 2023г.

Лого на Ученически съвет

 

Правилник за дейността
на Ученически съвет към ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Хасково
през учебната 2016/2017 година


Част първа
Основни начала

Чл.1. Ал.1 Дефиниция- Ученическият съвет е форма на ученическо самоуправление на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и организационното развитие на училището

Ал.2 Ученическият съвет участва в:

1.планиране на училищната образователно-възпитателна работа и дава предложения за дейности, които да бъдат включени в Годишния план на училището
2.определяне на ученици за награждаване
3.организиране и провеждане на училищни мероприятия
4.съвещанията на Обществения съвет с поне трима представители
5.със свои представители в изработването на Етичен кодекс
6.в изготвянето на правила на етичното използване на интернет
7.изготвянето на правила за поведение в паралелката и в училището
8.в определянето на ученическата униформа

Ал.3. Ученическият съвет има право да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване на учебно-възпитателния процес

Част втора
Основни права и задължения на учениците в УС

Чл. 1. Право на членство и отнемане на членство

Ал. 1. Право на членство има всеки ученик, избран за представител (отговорник) на класа си по демократичен начин, като класа има право да избере и заместник, който да присъства на ОСУС с представителя, както и изцяло да го замества при необходимост


Ал. 2. Отнемане на членство

1.При две поредни и безпричинни отсъствия от ОСУС представителят на съответния клас се наказва с устно наказание от председателя на УС
2.При четири поредни и безпричинни отсъствия от ОСУС представителят на съответния клас се наказва с отнемане на членството, като за това се уведомява класният ръководител на съответния клас и представителят бива сменен изцяло от своя заместник
3.При две поредни и безпричинни отсъствия от ОСУС, направени от новия представител, класът губи право да участва в УС до края на учебната година
4.Ако член на УС има поведение, неотговарящо на етичните норми, чрез гласуване по време на ОСУС, председателя има право да отнеме членството на съответния ученик и да лиши съответния клас от привилегията да бъде част от УС
5.Ако член желае да напусне УС, той има правото да го направи, след като представи мотивите си по време на ОСУС и след това бъде заместен от друг представител
6.При неактивно участие в дейностите от страна на някой член, председателят има право да поиска неговото заменяне от друг ученик от съответния клас

Чл. 2. Права и задължения

Ал. 1. Всеки член има право:

1.да участва в дейността на УС
2.да гласува с един глас, когато дискусията изисква това
3.да избира и да бъде избиран за пост в УС
4.да бъде извинен от присъствие на ОСУС, както и да бъде извинен от присъствие в учебен час, в случай че това е силно наложително за дейността на УС

Ал.2. Всеки член е длъжен:

1.да спазва Правилника за дейността на УС и да изпълнява задълженията, които е поел
2.да не злоупотребява с позицията си на член в УС
3.да бъде с подходящо облекло по време на дейностите на УС (маска/костюм за Хелуин и Фашинг, униформа за официални мероприятия и пр.)
4.да информира класа си за взетите от УС решения и да уведомява своевременно съучениците си за предстоящи събития, засягащи пряко или косвено техните интереси
5.да подсигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в ОСУС, за да изрази своите възгледи, да даде предложение или да подпомогне дейността на УС по друг начин
6.да защитава правата и да не оронва авторитета на УС

Част трета
Структура на УС

Чл. 1. ОСУС

1.Общо събрание на УС (ОСУС)- провежда се веднъж седмично по време на седми час в понеделник, като може да бъде проведено извънредно заседание само тогава, когато председателят го поиска
2.ОСУС се провежда, когато има кворум от членовете в УС
3.При липса на кворум събранието се отлага с 5 минути. След изтичането на този период, Председателят взима решение дали да бъде проведено ОСУС
4.Решенията на ОСУС се вземат с мнозинство от присъстващите членове
5.Решения по време на ОСУС се взимат единствено след гласуване
6.Член на УС няма право да гласува при решаването на въпроси, отнасящи се лично до него/нея или класа, от който е част

Чл.2. Бюджет

1.1/10 от приходите от всяка благотворителна акция се отделят за касата на УС
2.УС има право да бъде спонсориран под формата на парични средства и различни по вид и форма материали
3.УС има право да поиска финансова помощ от бюджета на училището или от училищното настоятелство, след като ясно представи за какво ще бъдат използвани средствата
4.В началото на всяка нова учебна година се започва нов отчет за приходи и разходи

Чл. 3. Ръководство на УС

1.Председател- избира се по демократичен начин по време на ОСУС измежду желаещите да заемат поста
2.Зам. председатели- избират се по демократичен начин по време на ОСУС измежду желаещите да заемат поста

Чл. 4. Задължения на ръководството на УС

1.Подготвя и води ОСУС
2.Подготвя и представя отчети пред ръководството в края на двата учебни срока
3.Присъства на заседания на Педагогически съвет и Обществен съвет, когато това е необходимо
4.Създава и поддържа връзките на УС с други институции
5.Изпълнява и други функции, произлизащи от този Правилник на дейността

Чл. 5. Председател

Ал. 1. Дефиниция- Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общественост в гимназията. Той ги представлява както в, така и извън училището. Той е подпомаган в дейността си от заместник-председатели.

Ал. 2. Избор на председател

1.Председателят се избира по време на ОСУС по демократичен начин
2.За председател на УС може да бъде избран ученик, който през годината на мандата е в 11 клас и е бил представител на класа си през годината на изборите
3.Пълномощията на председателя, както и на останалите членове на ръководството на УС, се прекратяват при доброволно отказване от поста или гласуване на вот на недоверие

Ал. 3. Председателят:

1.ръководи дейността на УС
2.води ОСУС
3.еднолично отхвърля прието решение, в случай че то рязко противоречи на етичните принципи и ценности и/или на Правилника за дейността на училището
4.няма право да бъде представител на класа си

Част четвърта
Прилагане на Правилник за дейността

Чл.1. Всеки член на УС е длъжен да спазва Правилника за дейността, а председателят има отговорността да следи за това
Чл.2. Нито една от дейностите на УС не може да противоречи на Правилника за дейността, да уронва престижа на гимназията или по някакъв начин да накърнява нечие лично достойнство
Чл.3. Директорът няма право да отменя решения, взети от УС, ако те са съобразени с Правилника за дейността, като това включва и годишния план на УС, след като веднъж ги е одобрил в началото на учебната година

Сподели: