Сряда 21, Април 2021г.

ОБЯВА

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

 

 

Свободно място за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2020/2021 г., както следва:

 

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

    Х Б КЛАС

  1 МЯСТО

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХІ Б КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХІ Ж КЛАС

1 МЯСТО

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХІІ Б КЛАС

1 МЯСТО

АНГЛИЙСКИ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК

ХІІ Г КЛАС

2 МЕСТА

ИСПАНСКИ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГРИЙСКИ ЕЗИК

ХІІ Ж КЛАС

2 МЕСТА


При разлика между рамковите учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково. 

В 11. клас и в 12. клас учениците се преместват само ако профилиращите учебни предмети в училището, от което се преместват, са еднакви с профилиращитее учебни предмети в паралелката, в която има свободно място.

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място се извършва подбор, като се спазват правилата, посочени в чл. 94 от Правилника за дейността на училището.

Желаещите да се преместят подават заявление до директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, придружено със справка, издадена от училището, в което ученикът се обучава, за успеха по учебни предмети и хорариума по всеки учебен предмет, който е изучаван по учебен план от VІІІ клас до последния клас, който ученикът е завършил.

 

Заявленията за преместване се подават в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково в срок до 04.12.2020 г.

Сподели: