Събота 27, Ноември 2021г.

ОБЯВА

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМСвободни места за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2021/2022 г., както следва:НЕМСКИ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

IХ А КЛАС

1 МЯСТО

АНГЛИЙСКИ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК

Х Г КЛАС

1 МЯСТО

АНГЛИЙСКИ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК

ХІ Д КЛАС

1 МЯСТО

НЕМСКИ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХІI Б  КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХІI Ж  КЛАС

1 МЯСТО

 

Учениците от 8. до 10. клас могат да се преместват през цялата учебна година с изключение на периода от 1 месец преди завършване на учебния срок.

Учениците от 11. и 12. клас могат да се преместват само ако се преместват в паралелка от същия профил и профилиращите учебни предмети са еднакви.

При разлика между рамковите учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място се извършва подбор, като в паралелката се приема ученикът, който е приет по реда на държавния план-прием и е учил по същия рамков учебен план. Ако има повече от един кандидат, който е приет по реда на държавния план-прием и е учил по същия рамков учебен план, записва се ученикът, за когото не е нужно провеждане на приравнителни изпити. Ако има повече от един кандидат с равни показатели по изброените критерии, записва се кандидатът, който има по-висок общ годишен успех по учебните предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

Желаещите да се преместят подават заявление до директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, придружено с копие на удостоверението за завършен първи гимназиален етап. 

Заявленията за преместване се подават в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково в срок до 28.10.2021 г.

Решението на комисията за класиране на кандидатите се обявява на 29.10.2021 г.

Сподели: