Събота 10, Декември 2022г.

ОБЯВЯВАМ

 

Свободни места за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2022/2023 г., както следва:

  1. 8Б клас, профил "Чужди езици" - немски и английски език - 1 място
  2. 9Б клас, профил "Чужди езици" - немски и английски език - 1 място
  3. 9Ж клас, профил "Чужди езици" - испански и английски език - 1 място

При разлика между рамковите учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място се извършва подбор.

Критерии за подбор:

  • при наличие на повече от един кандидат за свободното място в 8. клас се приема ученикът, който в годината на приема е приет по реда на държавния план-прием и има по-висок бал за класиране по балообразуването на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково ; 
  • при наличие на повече от един кандидат за свободното място в 9. клас се приема ученикът, който идва от училище, в което е приет по реда на държавния план-прием и е учил по същия рамков учебен план като рамковия учебен план на паралелката, в която иска да бъде преместен; 
  • при равни условия по горния критерий записва се ученикът, за когото не е нужно провеждането на приравнителни изпити; 
  • при равни условия по горните два критерия записва се ученикът, който има по-висок общ годишен успех по учебните предмети, изучавани през годините от 8. клас до класа, в който учи в момента;
  • при равни условия по горните три критерия записва се ученикът, който преди преместването си е изучавал с по-голям брой часове първия и втория профилиращ предмет или има по-висок успех по първия и втория профилиращ учебен предмет от училищния учебен план на паралелката, в която иска да се премести.

Желаещите да се преместят в 8. клас подават заявление, придружено копие свидетелството за основна степен на образование.

Желаещите да се преместят в 9. клас подават заявление, придружено със справка с годишните оценки от 8. клас и копие на учебния план, по който ученикът е учил в 8. клас.

Заявленията за преместване се подават в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково в срок до 29.11.2022 г.

Решението на комисията за класиране на кандидатите се обявява на 01.12.2022 г.

Сподели: