Събота 27, Ноември 2021г.

Умения да решават проблеми с разбиране демонстрираха ученици от група "Дигитални отличници" при ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково.
Под формата на игра, десетокласниците бяха поставени в различни реални ситуации, които решиха безупречно.

Да сме дигитално компетентни в днешния свят изисква не само достъп до и боравене с ИКТ, но и подходящи познания, умения и нагласи свързани с тях, коментираха десетокласниците от групата. Те успешно защитиха името на клуба си и дадоха заявка за успешно представяне на НВО по дигитални компетентности.

Те показаха знания свързани със социалните мрежи, начините за защита на лични данни в социални мрежи, компютърни вируси, обмен на информация, „облачни“ структури, авторски права и лицензи.

Група „Дигитални отличници“ е създадена по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС)  - фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели: