Събота 27, Ноември 2021г.

Представителна изява проведе Клуб „Млад предприемач“ на 18.04. в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“.

Дарина Влайкова – ръководител на клуба, представи дейностите на групата през настоящата учебна година и постави акцент върху проектите „Мениджър за един ден“, „Младежки иновационен лагер“ и „Социални иновации“ в действие.

Своите впечатления от участието си в извънкласните дейности споделиха Дарина, Гергана, Тодор и Динко от XII клас. Те отправиха послание към единайсетокласниците да продължат заниманията по предприемачество, за да развиват творческия си потенциал чрез възможностите за иновации.

Г-н Деян Янев поздрави участниците в проекта за добрата работа и резултатите, постигнати в различните предприемачески дейности и им пожела да продължат да развиват творческия дух, който притежават, за да бъдат успешни и конкурентноспособни.

Г-жа Влайкова също сподели своето удоволствие от осъществяването на съвместните дейности и пожела на своите възпитаници късмет и успехи.

Представителната изява и всички дейности на групата по интереси Клуб „Млад предприемач” с ръководител Дарина Влайкова са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели: