Събота 27, Ноември 2021г.

Представителна изява проведе Клуб „Млад предприемач в туризма“ по проекта „ТВОЯТ ЧАС“ с ръководител Дарина Влайкова. На 25.04. участниците посетиха Информационния туристически център в Хасково и се запознаха с презентация за историята на информационния център, дейността му и инициативите, в които участва.

Втората част от презентацията представи любимия град Хасково. По време на срещата учениците от клуба бяха поканени да участват в предстоящите инициативи на туристическия център и дадоха идеи за провеждането на нови, които ще отличат нашия град като център на неповторим по рода си туризъм.  

На срещата бе представен и проект на нова туристическа карта, която ще отрази уникалните туристически обекти в Хасковска област.

В края на срещата учениците задаваха въпроси относно новите предприемачески идеи, реализирни в Хасковска област в сферата на туризма и възможностите за рекламни кампании с цел популяризиране на района.  Учениците споделиха, че са доволни от начина, по който презентаторката демонстрира най-забележителните обекти в Хасково и любезно отговаря на всички поставени въпроси.  

Представителната изява и всички дейности на групата по интереси Клуб „Млад предприемач в туризма” с ръководител Дарина Влайкова са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели: