Събота 27, Ноември 2021г.

Пробно онлайн оценяване по дигитални компетентности в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Представителна изява 26.04.2018 г.

Пробно онлайн оценяване по дигитални компетентности се проведе в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково. Проявата бе в рамките на заключителната представителна изява на клуб "Дигитални отличници".

Десетокласниците оцениха уменията и компетентностите си онлайн, чрез специално направена за целта платформа на адрес https://e-competences.weebly.com/.

Поставени в реална обстановка, те преминаха успешно през двата модула на изпита. След приключването на Модул 1 – онлайн теста, учениците бяха оценени автоматично от системата. В рамките на Модул 2 – решаване на практическа задача, десетокласниците получиха условие на задача и изпратиха чрез онлайн системата решението й.

В рамките на пробното онлайн оценяване бяха проверени знания, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност (http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences).

Разпределението на задачите, които са включени в оценяването на дигиталните компетентности по области и видове задачи бе: информация, комуникация, създаване на съдържание, безопасност и решаване на проблеми - области на компетентност, необходими за успешното представяне на десетокласниците на Националното външно оценяване по дигитални компетентности, което ще се проведе в цялата страна през юни.

Група „Дигитални отличници“ е създадена по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС)  - фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Сподели: