Неделя 31, Май 2020г.

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„Професор д-р Асен Златаров“ - Хасково

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД14 - 049/05.10.2018 г.

 

На основание чл.259.ал.1 от ЗПУО, във връзка с изпълнение на Постановление №328 от 21.12.2017 г. на МС

 

НАРЕЖДАМ

І. За първия учебен срок на учебната 2018/2019 г.  право на стипендия в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково имат ученици, които учат в дневна форма на обучение и са:

 1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. чужденци:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;

в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;

г) търсещи или получили международна закрила в страната.

 1. Отпускат се стипендии и на ученици с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности.

Учениците нямат право на стипендия, когато:

 1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;
 2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

ІІ. Месечните стипендии са за:

 1. постигнати образователни резултати;
 2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
 3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
 4. ученици без родители.
 5. В училището се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един родител по предложение на комисията за стипендиите.

ІІІ. Стипендиите се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.

Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания, ученици без родители и за ученици само с един родител се стипендиите се отпускат без класиране.

Еднократните стипендии са за:

 1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;
 2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

Учениците с право на стипендии за трайни увреждания и без родители при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

Комисията по стипендиите допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да се отпусне месечна стипендия или еднократна стипендия.

Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати задължително се определя успехът на ученика.

Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането задължително се определя месечният доход на член от семейството.

Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв. месечно.

Максималният размер на месечните целеви стипендии може да се определи в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

ІV. Учениците, кандидатстващи за стипендия за постигнати образователни резултати, подават:

 1. Заявление-декларация – съдържаща информация за ср. успех и наложена санкция през учебната 2017/2018 г.

Успехът се изчислява  средноаритметично от оценките по предметите от ЗП, ПП  и ЗИП за ученици от 10. до 12. клас и средноаритметично от оценките по предметите от ООП, РП/ИУЧ за ученици от 9 клас.

За учениците от 8. клас успехът се изчислява като средноаритметичен от успеха от националното външно оценяване по български език и литература и по математика и среден успех от свидетелството за основна степен на образование.

 1. Учениците, кандидатстващи за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище, подават:
 • заявление-декларация, в което попълват среден успех по учебните предмети от учебната 2017/2018 година и среден брутен месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца /от април 2018 до септември 2018г. включително/, по-нисък или равен на МРЗ за страната - за периода април - септември 2018 г. – 510,00 лв.
 • Документи, удостоверяващи дохода на семейството: Служебни бележки за дохода на родителите, удостоверяващи брутния доход за 6 месеца с посочен точен адрес на фирмата, издала документа, подпис на ръководителя и печат;

Ако един от родителите или двамата са безработни, се представя служебна бележка от Бюрото по труда и собственоръчно попълнена декларация за месеците, през които не е получавал обезщетение.

 • Удостоверения от НОИ при доход от пенсии и месечни добавки за отглеждане на дете /детски надбавки/;
 • Удостоверение за брат/сестра, че са учащи /от училището, в което учат/ или копие на акт за раждане, ако не посещават учебно заведение;
 • Декларация за гражданско състояние от родителя, който сам отглежда детето си /при разведени родители/ и копие от Съдебно решение за развод и присъден размер на издръжката.

Учениците, кандидатстващи за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование подават:

 1. Заявление-декларация по образец
 2. Документи, удостоверяващи създалите се социални обстоятелства свързани с достъпа до образование.

Учениците, кандидатстващи за еднократна стипендия за постигнати високи резултати на олимпиади и състезания от национално и международно нивоподават:

 1. Заявление-декларация по образец
 2. Документи, удостоверяващи заемане на призови места /1-во, 2-ро или 3-то място/

 

Бланки на „Заявление-декларация“ за различните видове стипендии могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на гимназията.

Не се кандидатства за стипендии по ал.1 извън срока, определен от директора.

 

Класните ръководители да запознаят с настоящата заповед учениците от паралалките  в срок до 10.10.2018 г.

 

Контрола по изпълнението възлагам на Димитър Николов – зам.-директор.

 

 

 

Директор:

Деян Янев

Сподели: