Вторник 11, Август 2020г.

Учениците, кандидатстващи за стипендия през първия учебен срок на учебната 2019/2020 г.

       1. За стипендия за постигнати образователни резултати подават:

 • Заявление-декларация – съдържаща информация за ср. успех и брой отсъствия по неуважителни причини от  учебната 2018/2019 г.
 • Забележка: Успехът се изчислява средноаритметично от оценките по предметите от ЗП, ПП и ЗИП за ученици от 11 до 12 клас/без СИП/, средноаритметично от оценките по предметите от ООП и ИУЧ - за ученици от 9. и 10. клас и средноаритметично от успеха на НВО по български език и по математика - за ученици от 8. клас, като право на стипендия за образователни резултати имат учениците с успех над 5,50 (от 9. до 12. клас) и с 66 и повече точки средноаритметичен резултат от НВО в 7. клас по български език и литература и по математика (за 8. клас). 
 1. Учениците, кандидатстващи за стипендия  за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище, трябва да отговарят на условията:
 • среден брутен месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца /от март 2019 до август 2019 г. включително/ по-нисък или равен на МРЗ за страната- за периода март 2019 - август 2019 г. 

        Документи за кандидатстване:

 • Заявление–декларация - съдържаща информация за ср. успех и брой отсъствия по неуважителни причини през учебната 2018/2019 учебна година или успех от НВО /за осми клас/ лични данни, семейно положение и материално положение /да бъде подписано от родителя/попечителя на ученика/
 • Документи, удостоверяващи дохода на семейството: Служебни бележки за дохода на родителите, удостоверяващи брутния доход за 6 месеца с посочен точен адрес на фирмата, издала документа и БУЛСТАТ, подпис на ръководителя и печат;

Забележка: Ако един от родителите или двамата са безработни, се представя служебна бележка от Бюрото по труда и/или собственоръчно попълнена декларация за месеците, през които не е получавал обезщетение.

 • Удостоверения от НОИ и/или удостоверение "Дирекция социално подпомагане" при доход от пенсии и месечни добавки за отглеждане на дете /детски надбавки/;
 • Удостоверение за брат/сестра, че са учащи /от училището, в което учат/ или копие на акт за раждане, ако не посещават учебно заведение;
 • Декларация за гражданско състояние от родителя, който сам отглежда детето си /при разведени родители/ и копие от Съдебно решение за развод и присъден размер на издръжката.

Забележка: Членове на семейството на ученика са майката, бащата, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или съпружеско съжителство на майката/бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга, с когото съжителства, както и непълнолетните му деца /ако живеят с него/. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, до навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя/сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга на родителя, ако живеят с него.

В сумата на доходите се включват всички доходи от: доходи съгласно чл.10 ал.1. т.1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходи от физически лица;пенсии, без добавки за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи по реда за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи, издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

 3. Учениците, кандидатстващи за стипендия за ученици с трайни увреждания, подават:

 • Заявление-декларация по образец
 • Копие от решение на ТЕЛК

 4. Учениците, кандидатстващи за стипендия  за ученици без родители или с един родител, подават:

 • Заявление-декларация по образец
 • При първо подаване на заявлението:
  • Акт за раждане на ученика- копие
  • Смъртен акт на родител- копие

5. Учениците, кандидатстващи за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование, подават:

 • Заявление-декларация по образец
 • Документи, удостоверяващи създалите се социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование

 6. Учениците, кандидатстващи за еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта от национално или международно ниво, подават:

 • Заявление-декларация по образец
 • Документи, удостоверяващи заемане на призови места /1-во, 2-ро или 3-то място/

 

Забележка:

Бланки на „Заявление-декларация“ за различните видове стипендии могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на гимназията.

Учениците, кандидатстващи за стипендия  за ученици с трайни увреждания и за ученици без родители или с един родител, подават заявления с придружаващите ги документи само ако е влязло в сила ново решение на ТЕЛК, ако обстоятелствата са възникнали през ваканцията или ако са постъпили в училището през учебната 2019/2020 г. 

Сподели: