Петък 07, Октомври 2022г.
Текущи новини
Публикувана на: 21.07.2021г.

Свободно работно място за длъжността "Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Свободно работно място за длъжността "Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Брой свободни работни места: 1 щат, считано от 13.09.2021 г.

Място на работа: ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” - Хасково

 

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 2. Да не са осъдени за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията си.
 3. Висше образование по:

А. специалност от професионално направление "Информатика и компютърни науки" от област на висше образование "Природни науки, математика и информатика" или специалност "Математика и информатика" от професионално направление "Педагогика на обучението по ..." от област на висше образование "Педагогически науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с професионална квалификация "учител по информатика" или "учител по информатика и информационни технологии";

Б. специалност от професионални направления "Математика", "Физически науки" от област на висше образование "Природни науки, математика и информатика" и специалност "Физика и математика" и "Физика и химия" от професионално направление "Педагогика на обучението по ..." от област на висше образование "Педагогически науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с професионална квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "учител по информатика" или "учител по информатика и информационни технологии";

В. специалност от професионално направление "Комуникационна и компютърна техника" от област на висше образование "Технически науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с допълнителна професионална квалификация "учител".

 1. Лични и професионални качества: креативност, организаторски умения, умения за работа в екип, желание за професионално развитие и за повишаване на квалификацията.

ІІ. Функции на длъжността:

 1. внедряване и ефективно използване на цифрови технологии в образователния процес и управлението на училището;
 2. подпомагане на педагогическите специалисти при избора и използване на цифрови технологии в образователния процес;
 3. осигуряване на съвместимостта на базите данни на училището с други системни администратори;
 4. организиране и поддръжка на вътрешната информационна и комуникационна система;
 5. организиране и координиране на процесите по събиране, оценяване, съхраняване, обработване, представяне и обмен на информация, свързани с дейността на институцията;
 6. участие във вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното използване на дигиталните технологии и за прилагане на информационни продукти и софтуер;
 7. запознаване на учениците с безопасното използване на дигиталните технологии, включително и за работа в интернет среда;
 8. разработване и поддържане на електронни материали и бази данни, свързани с дейността на институцията.
 9. провеждане на учебни часове по информационни технологии с норматив от 288 до 432 уч. часа годишно.

ІІІ. Вид трудов договор: 

по чл. 70 и във връзка с чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 2. Заявление за назначаване до директора на гимназията;
 3. Трудова автобиография (CV);
 4. Копие от документ за завършена степен и специалност на образование, документ за придобита професионална квалификация;
 5. Копие от документи за допълнителна квалификация, ако притежава такава, или документи за придобити професионални квалификационни кредити.
 6. Необходими документи за постъпване на работа:
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Медицинско свидетелство;
 9. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит -  трудова книжка;
 10. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване. 

 

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.  
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.    

Документите за кандидатстване ще се приемат от 22.07.2021 г. до 04.08.2021 г. в канцеларията на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” от 09.00ч. до 13.00ч. Събеседването ще се проведе на 05.08.2021 г. от 10,00 ч. в кабинета на директора.

Адрес: гр. Хасково, п.к.6300,  ул. „Тимок“ 97, тел. за връзка: 038 / 62 49 08

Сподели: