Събота 27, Ноември 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 10.09.2021г.

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНО И ЗДРАВОСЛОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ ОТ COVID- 19

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНО И ЗДРАВОСЛОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ ОТ COVID- 19

 1. Влизането и излизането от сградата се осъществява само от определените входове след провеждане на медицински филтър и дезинфекция на ръцете.
 2. Движението по коридора и във фоайетата се осъществява само на етажа, на който се намира класната стая на ученика по указания с табели начин, без да се посещават други класни стаи, като не се вдига шум.
 3. Носенето на маска е задължително:
 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене).
 • в класната стая;
 • изключения: в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; за деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;  за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;  в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;  в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване. 
 • при желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.
 1. Препоръчва се:

- миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне;

- използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце;

- елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите;

- спазване на физическа дистанция, докосване на по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не се споделят храни и напитки.

 1. В класните стаи трябва да се осигури непрекъснато проветрение. Забранява се оставянето на храни и лични вещи по и под чиновете.
 2. Храненето се извършва извън сградата на училището или на определените за тази цел места.
 3. При наличие на симптоми за COVID-19 учениците незабавно уведомяват учителя, родителите си или ръководството и предприемат действие за изолиране и дистанциране. 
 4. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.) ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не се прибере у дома.  На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта.  Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).  Родителите/настойниците избягват физически контакт и се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID19.  След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ.  Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 
 5. В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик родителите следва да информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ? предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.  В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в зависимост от указанията на РЗИ.  За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на съответното училище спазва предписанията на РЗИ. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

- ученици от същата паралелка; 

- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;

- други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в домакинствата).  След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия. 

 1. Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация.
Сподели: