Неделя 05, Февруари 2023г.
Текущи новини
Публикувана на: 19.01.2023г.

Национално външно оценяване в 10. клас

Подаване на заявления за явяване на НВО в 10. клас

В 10. клас учениците се явяват на национално външно оценяване (НВО). Задължителни са изпитите по български език и литература и по математика, а по избор всеки ученик може да се яви на изпит по информационни технологии и по чужд език. Ако ученикът иска да се яви на изпит по информационни технологии или на изпит по чужд език, трябва да попълни заявление. Срокът за попълването на заявленията в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" е до 06.02.2022 г. 

Изпитите са на следните дати:

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

  • Писмена част: 

- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа 

- за ниво А2, начало 11,30 часа 

- за ниво А1, начало 12,00 часа

  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото. 

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа 

Резултатите от изпитите се обявяват до 28.06.2023 г.

Националните външни оценявания в 10. клас се провеждат като писмени изпити с изключение на проверката на компетентностите в компонента "Говорене" при изпита по чужд език, който се провежда устно.

Писмените изпити се провеждат на компютър и/или на хартия и изпитните работи се проверяват като анонимни.

Изпитите при националното външно оценяване по учебните предмети български език и литература и по математика и се провеждат под формата на тест.

Чрез изпита по чужд език се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на чуждия език. В зависимост от неговото изучаване като първи или като втори чужд език, интензивно или разширено, ученикът трябва да посочи на изпит за кое ниво от Европейската езикова рамка се явява. Например ако ученикът е изучавал чуждия език интензивно, той посочва ниво В1.

По желание е и изпитът по учебния предмет информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане на отделни ключови компетентности в областта на дигиталните науки, придобити в класовете от етапа.

Съдържание на тестовете от НВО в 10. клас

  • по български език и литература тестът включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и/или създаване на текст;
  • по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор;
  • по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на компетентностите от компонента "Говорене" - и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос;
  • по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и практическа задача.

Оценката на ученика на всеки от изпитите, в случай че са положени, се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки. Оценките се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование.

Оценката от националното външно оценяване по чужд език се формира като сбор от оценката по компонента "Говорене" и от оценката на теста. В случай че е положен изпит по учебния предмет чужд език и при условие че ученикът е получил минимум 60 % от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

В случай че е положен изпит по учебния предмет информационни технологии и при условие че ученикът е получил минимум 50 % от максималния брой точки на изпита, в удостоверението за първи гимназиален етап се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.

Продължителност на националните външни оценявания по различните предмети

На НВО по български език и литература равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи; времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа).

На НВО по математика равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 17 задачи; времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа).

Време за провеждане на НВО по чужд език:

За ниво А1

Компоненти

Брой задачи

Време в минути

Макс. брой точки

% от общия бал

СЛУШАНЕ

10

20 мин.

10 точки

25%

ЧЕТЕНЕ

10

20 мин.

10 точки

25%

ПИСАНЕ

1

20 мин.

10 точки

25%

ГОВОРЕНЕ

2

12 мин

10 точки

25%ОБЩО


23 задачи

за писмената част – 60 мин., за устната част около 12 мин. за група от

четирима ученици


40 точки


100%

 

За ниво В1

Компоненти

Брой задачи

Време в минути

Макс. брой точки

% от общия бал

СЛУШАНЕ

20

35 мин.

20 точки

25 %

ЧЕТЕНЕ

20

50 мин.

20 точки

25%

ПИСАНЕ

2

45 мин.

20 точки

25%

ГОВОРЕНЕ

2

около 12 мин. за двама ученици

20 точки

25%


ОБЩО


44 задачи

писмена част - 130 мин., устна част - 15 мин. за двама

ученици


80 точки


100%

 

Компонентът СЛУШАНЕ съдържа общо 10 задачи с избираем отговор. Максималното време за тяхното изпълнение е 20 минути, а общият брой точки е 10.

НВО по информационни технологии включва решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 мин.

Сподели: