Събота 27, Ноември 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 10.09.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 932636
Описание на поръчката: Доставка на природен газ за отоплителни сезони 2019/2020, 2020/2021, 2021/2012 г.
Вид на процедурата: Решение за откриване на процедура