Събота 27, Ноември 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 23.08.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 802091
Описание на поръчката: Доставка на природен газ за отоплителен сезон 2017/2018 г. за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление