Събота 27, Ноември 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 31.08.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: Решение № 803185
Описание на поръчката: Доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001 % за отоплителен сезон 2017/2018 г.
Вид на процедурата: Публично състезание