Събота 27, Ноември 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 08.09.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 865026
Описание на поръчката: Доставка на гориво за отопление за нуждите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково за отоплителен сезон 2018 - 2019 г
Вид на процедурата: Решение за откриване на процедура