ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Иновативно училище

Име на проекта: „Презентирането на английски език като метод за овладяване на умения за успешна академична и професионална реализация“

Цел на иновацията е използване на презентацията на чужд език като ефективен иновативен метод за целенасочено и практическо развиване на ключови умения на обучаемите в профилираната подготовка по чужд език: умения за четене и слушане с разбиране, за селектиране на информация, за водене на бележки, за формулиране на аргументи и представяне на примери, за перифразиране и синтезиране на информация, за логическа подредба и структуриране на съдържанието на текста в презентацията.

Освен целите, свързани с обучението по чужд език, иновацията има за цел да се развият у обучаемите и уменията им за общуване с публика, както и уменията им за подготовка на техническата част от въздействаща и ефективна презентация. Освен това изготвянето на презентации върху теми, свързани с учебен материал, изучаван по други учебни дисциплини от профилираната подготовка, ще осигури интердисциплинарност и по-задълбочено възприемане и осмисляне на учебното съдържание.

В две паралелки от 11. клас ще бъде използван метод на обучение за овладяване на уменията за презентиране на английски език. Обучението обхваща 12 учебни часа от модул „Устно общуване“ по темите и очакваните резултати от учебната програма за профилирана подготовка (ниво В2). Учебните часове, в които ще се провежда обучението, са предвидени по програма за усъвършенстване на умения за търсене, извличане, обработване и използване на информация от различни информационни източници за решаване на комуникативна задача и развиване на умения за възприемане, анализ и създаване и редактиране на текст на английски език. Върху развитието на тези умения ще се работи чрез прилагането на иновативния метод на обучение.

Иновацията включва поставянето, подготовката и изпълнението на индивидуална или на екипна задача за презентация на чужд език по определена тема.

Етапите на обучението обхващат:

– екипна работа на учителите по чужд език, по информационни технологии и по другите общообразователни предмети, по които учениците от определените паралелките се обучават в профилираната си подготовка, за извършване на проучване на интересите на учениците и за определяне на набор от теми, от които те да изберат тема за презентацията си;

– обучение на учениците чрез практически опит и развиване на уменията им за създаване на презентация на английски език (намиране, синтезиране и перифразиране на необходимата информация, структуриране на информацията, обработка на информацията за представянето в подходящ за презентацията вид, паралелно обогатяване на лексиката и усъвършенстване на граматиката, развиване на невербални умения за общуване с публика, подбор и съчетаване на примери и аргументи, ефектно и ефективно изпълнение на техническата част от презентацията, критерии за оценка на презентацията)

– представяне на презентациите пред публика;

– оценяване и самооценяване.