ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Права и задължения на родителите

Чл. 61. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за връзка между училището и родителите/настойниците на учениците са електронният дневник и електронната поща на един от родителите.

Чл. 62. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към училищната общност;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат  изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;
 5. да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет и в училищното настоятелство;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 8. да се регистрират в електронния дневник и чрез него да получават актуална информация за поведението и успеха на детето си.

Чл. 63. (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно класния ръководител в деня на отсъствие на ученика;
 2. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
 3. да участват в родителските срещи;
 4. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист;
 5. да се информират редовно за успеха и поведението на детето си чрез електронния дневник или по друг избран от тях начин и да отговарят на всички съобщения, изпратени от класния ръководител;
 6. да предоставят на класния ръководител информация, включваща имейл, телефон за връзка и настоящ адрес, и в тридневен срок да го уведомят при промяна на данните, които са предоставили;
 7. за родители, чиито деца са на общежитие – да поддържат постоянна връзка с възпитателите от общежитието към гимназията;
 8. да изпълняват решенията на Училищното настоятелство;
 9. да подкрепят мероприятията на училището, при  възможност с лично време и ресурси да подпомагат училището в неговите изяви;
 10. да полагат усилия за поддържане авторитета на учителите и училището като институция;
 11. да осигурят безопасното транспортиране на своите деца до училище;
 12. да не допускат явяването на ученика във вид и облекло, които не съответстват на правилника и на добрите нрави;
 13. да възстановят в десетдневен срок  материалните щети, нанесени от учениците на училищната материална база или на материалната база на общежитието;
 14. да се отнасят с уважение към учителите и да не накърняват с действие или думи техния авторитет.

(3) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

(4) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.