ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Свободни места за ученици

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

 

Свободни места за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2024/2025 г., както следва:

 

  1. 10Б клас, профил „Чужди езици“ – немски и английски език – 2 места
  2. 11Б клас, профил „Чужди езици“ – немски и английски език – 2 места
  3. 12А клас, профил „Чужди езици“ – немски и английски език – 1 място

 

При разлика между рамковите учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място се извършва подбор.

Критерии за подбор:

  • при наличие на повече от един кандидат за свободното място се приема ученикът, който се премества от училище, в което е приет по реда на държавния план-прием и е учил по същия рамков учебен план като рамковия учебен план на паралелката, в която иска да бъде преместен; 
  • при равни условия по горния критерий записва се ученикът, за когото не е нужно провеждането на приравнителни изпити; 
  • при равни условия по горните два критерия записва се ученикът, който има по-висок общ годишен успех по учебните предмети, изучавани през годините от 8. клас до класа, в който учи в момента;
  • при равни условия по горните три критерия записва се ученикът, който преди преместването си е изучавал с по-голям брой часове първия и втория профилиращ предмет или има по-висок успех по първия и втория профилиращ учебен предмет от училищния учебен план на паралелката, в която иска да се премести.

Желаещите да се преместят подават заявление, придружено със справка с годишните оценки от първия срок и копие на учебния план, по който ученикът е учил.