ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Свободни места за ученици

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

 

Свободни места за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2023/2024 г., както следва:

  1. 9Б клас, профил „Чужди езици“ – немски и английски език – 2 места
  2. 10Б клас, профил „Чужди езици“ – немски и английски език – 2 места
  3. 10Г клас, профил „Природни науки“ – биология и химия с английски език – 1 място.
  4. 11А клас, профил „Чужди езици“ – немски и английски език – 1 място
  5. 12Е клас, профил „Чужди езици“ – английски и испански език – 1 място

При разлика между рамковите учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място се извършва подбор.

Критерии за подбор:

  • при наличие на повече от един кандидат за свободното място се приема ученикът, който се премества от училище, в което е приет по реда на държавния план-прием и е учил по същия рамков учебен план като рамковия учебен план на паралелката, в която иска да бъде преместен; 
  • при равни условия по горния критерий записва се ученикът, за когото не е нужно провеждането на приравнителни изпити; 
  • при равни условия по горните два критерия записва се ученикът, който има по-висок общ годишен успех по учебните предмети, изучавани през годините от 8. клас до класа, в който учи в момента;
  • при равни условия по горните три критерия записва се ученикът, който преди преместването си е изучавал с по-голям брой часове първия и втория профилиращ предмет или има по-висок успех по първия и втория профилиращ учебен предмет от училищния учебен план на паралелката, в която иска да се премести.

Желаещите да се преместят подават заявление, придружено със справка с годишните оценки от първия срок и копие на учебния план, по който ученикът е учил.

Преместването може да се осъществи след началото на втория учебен срок на учебната година.

Заявленията за преместване се подават в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково в срок до 26.01.2024 г.

Решението на комисията за класиране на кандидатите се обявява на 27.01.2024 г.

Преместването на желаещите да се преместят ученици се извършва след края на първия учебен срок.